19.02.2024
Ing. arch. Zuzana Koňasová

Fond pro obnovu MPZ a MZIP


Zastupitelstvo města Liberec usnesením č. 68/2023 dne 30. 3. 2023 schválilo vyhlášení Programu obnovy historicky cenných objektů v MPZ a MZIP Fondu pro obnovu MPZ a MZIP Dotačního fondu SML na rok 2023.

Termín pro podání žádostí je stanoven na 1. 5. 2023 – 1. 8. 2023.

Statut Dotačního fondu SML

 

Program usiluje o parciální náhradu nákladů spojených se zachováním a obnovou autentických a historických prvků na rekonstruovaných stavebních a jiných objektech, jež nejsou zapsanými kulturními památkami, avšak nachází se v městské památkové zóně či městské zóně intenzivní péče. Cílem je vytvářet kvalitní rekonstrukce historicky cenných objektů a zachovat stavebně-historické a uměleckořemeslné hodnoty města za účelem zvýšení kultury vystavěného prostředí a posílení role města jako významné turistické destinace.

Žádost může být podána na tyto typy projektů: obnova historicky cenných fasád, renovace výplní otvorů, oprava střech, oprava stavebních prvků a detailů, oprava oplocení, obnova církevních artefaktů a uměleckých děl, obnova, údržba kamenných povrchů, atd.

 

Hodnotícími kritérii jsou:

- podíl uznatelných nákladů (společné kritérium)

- poloha objektu dle Manuálu veřejných prostranství pro město Liberec

- kvalita provedení rekonstrukce

- doložení doporučení Kanceláře architektury města Liberec

- doporučení/vyjádření od Národního památkového ústavu, ÚOP v Liberci nebo vydané závazné stanovisko (ve smyslu ust. § 14 odst. 1, 2; § 11 odst. 2, 3 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů)

 

Žádosti hodnotí Výbor pro kulturu a cestovní ruch. Podávání žádostí o poskytnutí dotace z fondů SML probíhá přes portál GRANTYS a současně se odevzdává na podatelně radnice. Garant a tajemnice fondu: Mgr. Anna Stanislavová, Odbor kancelář architektury města, e-mail: stanislavova.anna@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies