30.09.2021

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod pokračuje

V květnu loňského roku vyhlásilo zastupitelstvo města nový dotační program na domovní čističky.

V první fázi, která je již ukončená, bylo možné žádat na projektové dokumentace nutné k získání povolení vybudování čističky. V termínu od 1. 4. 2021 – 1. 4. 2022 je možné žádat o dotaci na vlastní výstavbu čističky. Tak dlouhá doba pro podání žádosti byla zvolena z důvodu, aby žadatel měl dostatek času na vyřízení potřebného povolení na vodoprávním úřadě. Nelze si žádat o dotaci v případě, kdy „stavba“ není příslušným orgánem ještě povolena. Součástí žádosti tak musí být doklad o možnosti provést stavby – vybudovat čističku.

Pokud jste tedy majitelem, spolumajitelem (případně jste SVJ či družstvo) bytu, domu, chatky či rekreačního objektu na území vymezeném povodím Harcovského potoka a hranicí katastrů Starý a Nový Harcov a Kunratice u Liberce, můžete si požádat o dotaci na výstavbu domovních čistíren odpadních vod.

Je možné získat 50 % z uznatelných nákladů, dle počtu obyvatel, kteří budou na čističku napojeni. Počítá se s rozmezím mezi 50.000 Kč – 110.000 Kč. V programu je v tuto chvíli alokována částka 1.000.000 Kč.

Termín realizace je stanoven do 1. 9. 2023. Žádosti je možné podávat v tištěné podobě se všemi přílohami na podatelnu magistrátu, avšak pouze před realizací projektu. Nelze tudíž žádat o dotaci na čističku, která už je tzv. „v zemi.“ Všechny souhrnné informace naleznete na webu.

Nastavení cookies