18.01.2021

Protipovodňová opatření města Liberce

Již od roku 2019 pracuje statutární město Liberec na protipovodňových opatření města Liberce na Lužické Nise.

Nejdříve byla v listopadu 2019 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. zpracována „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření města Liberec“. V rámci tohoto koncepčního materiálu byla navržena jak technická, tak přírodě blízká protipovodňová opatření (dále jen PPO), která budou sloužit nejen k ochraně proti povodním, ale zároveň jako estetický prvek veřejného prostoru.

V roce 2020 byl dále vypracován návrh etapizace výstavby PPO, který vychází z předchozí dokumentace. V rámci zpracovaného materiálu byl zhotovitelem předložen městu návrh etapizace výstavby PPO, a to dle zvolených kritérií, které mají vliv na projektovou přípravu stavby.  Dle těchto kritérií bylo navrženo rozložení příprav a výstavby PPO do 5 etap, které jsou rozděleny do 12 let dle harmonogramu přípravných a projektových prací PPO.

Přihlíželo se převážně k tomu, aby investiční náklady vycházely jako ekonomicky efektivní a bylo možné je směřovat na dostupné dotační tituly. Dotace budou čerpány z programu Prevence před povodněmi IV, podprogram 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků“.

Statutární město Liberec zde vystupuje jako navrhovatel, který musí zpracovat PD ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a zajistit pozemky pro navrhované PPO. Dále postup přebírá tzv. žadatel, kterým je v tomto případě Povodí Labe s. p. a ten poté zajistí zpracování PD ve stupni DSP, žádost o dotaci a samotnou realizaci PPO.

V současné chvíli se tak město bude snažit zajistit zpracování projektové dokumentace pro 1. etapu výstavby PPO města Liberec. Do první etapy spadá především výstavba Povodňového parku v ulici Winterova, protipovodňová opatření v ul. Okružní, dále je zde zahrnuto centrum, a to i včetně zapracování výstavby náplavky u KÚLK a v neposlední řadě jsou do této etapy zahrnuta PPO v areálu spol. Intex.

Nastavení cookies