Proces SEA

Součástí přípravy Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+ byl proces posouzení vlivu návrhu koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.

 

Harmonogram procesu:

28. 7. 2021     Krajský úřad Libereckého kraje obdržel Oznámení koncepce

5 .8. 2021       Zahájení zjišťovacího řízení

9. 9. 2021       Ukončení zjišťovacího řízení

 

Výstupem zjišťovacího řízení bylo zjištění, že koncepce může mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví, a proto bylo provedeno posouzení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona.

 

5. 1. 2022     Předložení návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví krajskému úřadu a následné rozeslání dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům

11. 2. 2022     Předání vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení SEA Statutárnímu městu Liberec k vypořádání

28. 2. 2022     Souhlasné stanovisko ke koncepci od krajského úřadu.

 

Stanovisko shrnuje, že koncepce jako celek nebude mít žádný významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. K návrhu koncepce doporučuje podmínky realizace strategie, jejichž cílem je minimalizovat negativní vlivy na lidské zdraví, a to jak na úrovni jednotlivých vytipovaných aktivit, tak i na úrovni celé strategie.

Nastavení cookies