17.02.2021
Jana Kodymová

Čtvrté jednání libereckých radních

4. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 16.února. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Aktuality mimo jednání RM

Kuchyně na ZŠ Husova dokončena

Rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně a jídelny Základní školy Husova se chýlí ke konci. První obědy tady připraví už 1. března. Náklady na rekonstrukci a vybavení vyšly zhruba na 30 milionů korun.

Stavební práce a výměna dožilého technického vybavení ve více než sto let staré budově zabraly půl roku. Konkrétně šlo o úpravu skladů, přípravny, varny, výdeje, mytí nádobí, zázemí zaměstnanců a jídelny pro děti. Došlo ke kompletní změně dispozičního řešení - jak kuchyně, tak jídelny. Vznikl i nový vchod pro zaměstnance a zásobování. Moderní kuchyně a prostornější jídelna bude sloužit pro více jak  500 dětí,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Školní budovu z roku 1913, která je typickým příkladem neoklasicistní moderny s prvky secese, chce město Liberec nechat prohlásit za kulturní památku. Svého času šlo o největší školu v severních Čechách.

 

Témata z jednání RM

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 25: Plánovací smlouva – LIDL Letná, Liberec

Společnost Lidl v Pavlovicích vystaví autobusovou zastávku v blízkosti prodejny na své náklady a poté  ji předá do vlastnictví města. Zastávka bude jednou z dílčích částí prací celkového zvelebení okolí pavlovické prodejny a veřejného prostoru kolem.

Na tomto místě dojde k  rekonstrukci povrchu stávajícího vjezdu, vybudování  nového  schodiště,  úpravě  stávajícího  schodiště,  vybudování  nových  chodníků  tak, aby bylo zajištěno lepší napojení na stávající chodník a  na zastávku MHD Stračí v ulici Letná. Dále dojde k výsadbě nové zeleně.

Autobusová  zastávka  městské hromadné dopravy pro  občany  Liberce  vzniká  ve  spolupráci  společnosti Lidl  Česká republika, v.o.s., a statutárního města Liberec. Na přístřešku bude uveden motiv navigace k prodejně.

 

Bod č. 34: Vymezení ploch zahrádek – záměr

Na základě značné poptávky o plochy zahrádek vytipovává město plochy,  kde  bude  možné  zahrádky připravit.

Rada města Liberce včera projednala možnosti vymezení náhradních zahrádek a vytvoření nových zahrádkových kolonií. V územním plánu byla pro možný rozvoj zahrádek nově vybrána lokalita ve Vesci - Nad Strání. „Tady byla v minulosti zpracována územní studie, která zde umisťovala rodinné domy. Už tato územní studie poukazovala na špatnou ekonomiku projektu, zejména s ohledem na vyvolané investice do přeložky vrchního vedení VN 35kV. Proto město v současné době zvažuje úpravu územní studie tak, aby na těchto městských pozemcích mohly být umístěny zahrádky,“ popisuje primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Při srovnání s ulicí Wintrova, kde je rozloha zahrádek cca 1,7 ha a počtu cca 67 zahrádek, lze předpokládat, že na vybranou lokalitu půjde umístit až 50 zahrádek. Započítat se totiž musí také vybudování odstavných stání a pěších propojení. Plochy ve Vesci - Nad Strání umožňují narozdíl od ploch ve Wintrově ulici výstavbu drobných staveb typu oplocení, chatka, bazén a podobně.

V novém územním plánu bylo vybráno několik dalších lokalit pro zahrádky, ať už na soukromých pozemcích nebo v držení státu. Pozemky ve vlastnictví státu bude město chtít získat. V novém územním plánu jsou zahrádky vymezeny v lokalitách Machnín -Tolstého, Horní Suchá u Liberce – Karlovská. Pro lokalitu ve Vesci - Nad Strání je nutné zpracovat studii rozdělení pozemků a vymezení veřejných ploch například pro parkování. Tuto studii zpracuje do konce srpna Kancelář architektury města Liberec,“ upřesňuje primátor Jaroslav Zámečník.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 4: Návrh  rozpočtového  opatření  č.  2B)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2021  v  kompetenci zastupitelstva města

Tímto rozpočtovým opatřením se především zapojují nedočerpané finanční prostředky roku 2020, zůstatky některých fondů roku 2020 a navyšuje se čerpání kontokorentního úvěru na investiční projekty.

Celkové  příjmy  se  navyšují  o  1 372  104  Kč,  celkové  výdaje  se  navyšují  o  147 340  956 Kč  a financování  se  navyšuje  o  145 968  852  Kč.  Rezerva  města  na  odboru  ekonomiky  se  tímto rozpočtovým opatřením navyšuje o 10 000 000 Kč a po rozpočtovém opatření č. 2A) a 2B) bude její výše činit 16 070 651 Kč.

Návrh rozpočtového opatření projednají zastupitelé na únorovém zasedání.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 21/1: Záměr vzájemného převzetí organizací mezi Libereckým krajem a STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC

Rada města Liberce projednala záměr vzájemného převzetí organizací mezi Libereckým krajem a statutárním městem. Záměr projedná také Zastupitelstvo města Liberce ve čtvrtek 25. února.

Statutární město Liberec je zřizovatelem Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace a Botanické zahrady Liberec, příspěvkové organizace. Jedná se o dvě organizace s nadregionálním významem. Liberecký kraj je  zřizovatelem Domu  seniorů  Liberec - Františkov,  příspěvkové  organizace  a  Domova  pro seniory  Vratislavice  nad  Nisou,  příspěvkové organizace. Tyto organizace  poskytují  své  služby naopak především obyvatelům města Liberec. Předmětem vzájemné směny je dále nemovitost na adrese Široká 304/68, Liberec 3, kde v současné době sídlí Azylový dům „SPERAMUS“.

Přímá jednání by měla začít příští týden prvním setkáním pracovní skupiny, složené ze zástupců obou samospráv, je třeba mít tedy v ruce alespoň nějaký dílčí mandát. Beru to jako velkou příležitost narovnat určitou alogičnost ve zřizovatelských kompetencích, kdy město spravuje organizace s významným nadregionálním přesahem, kraj zase ty s úzkou městskou funkcí,“ uvádí náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Ke změně zřizovatelů by mělo dojít k 1. 1. 2022. S ohledem na velikost a rozsah činností je možné, že některé úkony budou řešeny ještě v průběhu roku 2022.

 

Bod č. 39: Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2021

Rada města souhlasí s návrhem na udělení Medailí města Liberce devíti kandidátům. Jednotlivé nominace schválil Výbor pro  kulturu a cestovní ruch.

*Markéta Pechová (*1979), první česká handicapovaná plavkyně, která v roce 2019 překonala kanál La Manche (trasu zvládla uplavat za 12  hodin 31  minut).

*Milena Hercíková (*1936), učitelka a spisovatelka. Je autorkou 9 především poetických knížek především pro děti V Lidové škole umění, později přejmenované na Základní uměleckou školu, učila paní Hercíková až do roku 2016.  Z nepřeberného  množství žáků  vyrostli  milovníci  poezie  a  literatury.

*Sonja   Hefele   (*1949), propagátorka  kulturních  výměn  a  česko-německého  porozumění. Od roku 2005 se osobně podílí na dramaturgii, přípravách a organizaci Kulturních dnů Dialog Liberec – Augsburg.  V roce 2010 byla jmenována čestnou prezidentkou Německo-české společnosti v Augsburgu.

*Richard  Lukáš  (*1953), lékař,  ředitel  Krajské  nemocnice  Liberec. Od  roku  2003 byl primářem Spinální jednotky a od roku 2007 vedl  jako přednosta  Traumatologicko-ortopedického  centra  se  Spinální  jednotkou  Krajské  nemocnice Liberec. Dodnes působí v KNL jako generální ředitel a předseda představenstva KNL. Richardu Lukášovi byla koncem  roku  2019  udělena  čestná  medaile České  lékařské  společnosti  Jana  Evangelisty Purkyně.

*Jan  Šebelka  (*1951), novinář  a  spisovatel. Vystudoval  FAMU  Praha,  obor  dramaturgie  a scenáristika. Pracoval jako závozník, dělník, vychovatel, vedoucí internátu a v letech 1993 až 2014  byl  novinář  (Deníky,  OSVČ,  MFDnes).

*Vojtěch Pražma (*1943), vědec, výzkumník a inovátor. Prošel řadou funkcí na Strojní fakultě ČVUT, z nichž nejvýznamnější byla proděkan pro vědu a výzkum. V roce 1995 odešel z ČVUT a věnuje se  soukromému  podnikání.  Nyní  je  finančním, vývojovým  a  strategickým  ředitelem  firmy Modelárna LIAZ spol. s r.o. Pracuje  pro  nejvýznačnější  světové  firmy  v  oboru.  V  roce  1998  se  stal  členem ROTARY International v klubu RC Praha Staré Město. Po přestěhování do Liberce v roce 2004 se  stal  členem  klubu  RC  Liberec-Jablonec.  Po  dobu  členství  v  Liberci  byl  několikrát prezidentem klubu a obdržel 2x vyznamenání.

*Jaroslav Honců (*1939), lyžař a trenér. Pravnuk průkopníka lyžování, řídícího Jana Buchara. V  roce  1961  jako  výborný  lyžař  nastoupil  základní  vojenskou  službu  do DUKLY  v  Liberci,  kde  jako  záklaďák  závodil  v  běhu,  biatlonu  a  staral  se  i  o  tréninkový program. O dva roky později mu byla nabídnuta funkce trenéra. Patří k trenérským ikonám naší vlasti a neopominutelnou osobností lyžařského světa. V Liberci žije 60 let, a i nadále sleduje sportovní dění na jeho území. V posledních letech se na veřejnosti objevoval jako zastánce modernizace a rozvoje Skiareálu Ještěd.

*MUDr. Stanislav Taller (*1941), lékař, zakladatel moderní traumatologie. V roce 1966  nastoupil na chirurgické oddělení liberecké  nemocnice. V letech  1991 –1993  byl  jeho  primářem,  vletech  1993 –2001  pak primářem  Traumacentra  KNL.  Lékařem  úrazové  chirurgie  pak  byl  až  do  roku 2016. samostatně provedl kolem 15 tisíc operací, další tisíce pak jako asistent.

*Ing. Lumír Kučera (*1949), gymnasta a trenér. V roce 1967  začal  studovat  na  VŠST  v  Liberci.  Zpočátku  pomáhal  Okresnímu  svazu  sportovní gymnastiky s organizací Mistrovství republiky ženské gymnastiky, protože mužská v Liberci v té době neexistovala. Později se rozhodl, že mužskou gymnastiku založí a první trénink se uskutečnil  6.  ledna  1971. Léta  byl  předsedou  Okresního  svazu sportovní gymnastiky a členem Krajského svazu, pracoval jako člen režijní komise spartakiád a jako rozhodčí Jizerské padesátky.

Devět návrhů na udělení Medaile města Liberec projedná Zastupitelstvo města Liberec na svém únorovém zasedání. Medaile  města Liberec se  uděluje  jako  čestné  ocenění  za  občanské  zásluhy  o  město  Liberec  v jakémkoli oboru lidské činnosti. Medaili města Liberce lze také udělit za celoživotní zásluhy. Medaili odevzdává oceněné osobě jménem města Liberce primátor. Ocenění nelze odejmout.

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.