22.01.2020
Jana Kodymová

Druhé zasedání libereckých radních

Druhá schůze Rady města Liberce v roce 2020 proběhla v úterý 21. ledna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 11: Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků – Vesecký rybník

Návrh na bezúplatný převod pozemků kolem Veseckého rybníka a zřízení věcného břemena v podobě vjezdu na hráz a užívání místní komunikace měli na svém úterním jednání na programu členové Rady města Liberce. Majetkoprávním vypořádáním pozemků Veseckého rybníka se statutární město zabývá od roku 2008. Samotný rybník i pláž a pozemky pod hrází patří městu. Povodí Labe vlastní jen samotné těleso hráze. Intenzivní řešení se hledalo v roce 2014, kdy v srpnu došlo k poškození hráze rybníka, a byl vyhlášen mimořádný stav z důvodu ohrožení povodní.

Povodí Labe, s.p., provedlo okamžitou opravu a požádalo o převod pozemků hráze, vodní nádrže přítoků a odtoků z hráze, a to za účelem rekonstrukce vodního díla. V letech 2015 až 2017 město naopak chtělo od Povodí Labe vykoupit hráz a rekonstrukci provést samo za využití dotací, což se nepovedlo.

Nyní se město vrací k bezúplatnému převodu pozemků na Povodí Labe, s. p. Záměr bezúplatného převodu byl odsouhlasen radou města dne 19. 3. 2019 a schválen zastupitelstvem města dne 28. 3. 2019. Při jednáních s Povodím Labe byla změněna původní podmínka, že v případě nezahájení opravy hráze do 31. 12. 2022, bude zahájen zpětný bezúplatný převod pozemků na město, tato lhůta byla posunuta do 31. 12. 2025. Hodnota převáděných nemovitostí je v rozmezí 2 272 000 – 2 414 000 Kč.

Radou schválené zřízení věcného břemene a bezúplatný převod pozemků budou projednávat zastupitelé ve čtvrtek 30. ledna.

 

Bod č. 40: Záměr vytvoření manuálu veřejného prostoru pro město Liberec

Do konce letošního roku by měl odbor Kancelář architektury města vytvořit koncepční materiál pro tvorbu Manuálu veřejného prostoru města. Radní včera schválili záměr vzniku tohoto dokumentu.

Tento druh koncepčního materiálu je často využíván v evropském měřítku městy, která z hlediska dlouhodobé strategie díky tomuto materiálu zvyšují jednoznačně svoji konkurenceschopnost. V České republice ho používá například Praha, Brno, Litomyšl, Benešov. Mnoho krajských měst na něm v současné době pracuje. Využití manuálu se odehrává v několika základních rovinách: jako podklad strategie a plánování, jako podklad při vytváření veřejných prostranství a jako nástroj jeho posuzování. „Pravidla nelze chápat jako snahu o plošnou standardizaci kvality všech veřejných prostranství. Díky tomuto nástroji a logickému členění města bude docházet k výraznému ušetření finančních prostředků, jak v návrhu, tak při údržbě,“ popisuje vedoucí Kanceláře architektury města Jiří Janďourek.

Míra náročnosti uplatněných řešení by se měla odvíjet od významové hierarchie jednotlivých veřejných prostranství v celku města. Město Liberec se pro tyto účely rozdělí na 3 základní části: památkovou zónu, zónu intenzivní péče, jednotlivé městské části. Manuál tvorby veřejných prostranství je v obecné rovině určen všem aktérům, jak veřejným, tak soukromým, kteří jsou součástí procesů tvorby veřejných prostranství v rovině strategie, ekonomie, investic, plánování, navrhování, schvalování, provádění, spravování, údržby, provozu a užívání. Jeho primární cílovou skupinou jsou však zejména aktéři podílející se na projektové a technické přípravě a realizaci veřejných prostranství, a to v případě realizace nových veřejných prostranství a úprav stávajících, ale i dopadů správy, údržby a provozu na kvalitu veřejných prostranství.

Cílovou skupinou dokumentu návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství jsou potom zejména aktéři procesu v rovině politiky města, investic, ekonomie a užívání. „Tento materiál pomůže všem odborům města v posuzování jednotlivých záměrů, zefektivní vnitřní procesy, nastavené standardy pomohou odhadnout investice i údržbu,“ dodává Jiří Janďourek.

 

Bod č. 40/1: Připomínky k územnímu plánu Stráže nad Nisou

Podle stavebního zákona uplatnilo statutární město Liberec jako sousední obec připomínky k návrhu územního plánu Stráže nad Nisou. Bezprostřední návaznost funkčních ploch obou obcí na sebe vede k vzájemnému působení a ovlivňování, proto je nutné ji respektovat při charakteristice širších vztahů.

Dominantní velikost Liberce vyžaduje zohlednit v územním plánu Stráže nad Nisou především oblast dopravního řešení, kooperace občanského vybavení, řešení vazeb technické infrastruktury a přírodně krajinných souvislostí.

Konkrétní požadavky na úpravy:

*Nežádoucí napojení lokality Nové bydlení k ulici NA MLÝNKU – etapa ve STRÁŽI N/N je napojena přes území města Liberce. Obec by si měla dopravní obsluhu rozvojové plochy řešit na svém území.

* Napojení lokality Nové bydlení k ulici NA MLÝNKU je řešeno nežádoucím nekapacitním způsobem a to přes plochy bydlení na území Starých Pavlovic.

* Napojení oblasti za silnicí I/35 – okolí nové ČSPHM a navazující oblasti Zlatého a Stříbrného kopce (navázání na řešení z nově pořizovaného ÚP Liberec - MÚK Stráž nad Nisou).

*Zohlednit napojení rozvojových ploch lokality Nová Stráž na komunikační síť města Liberce (navázání na řešení z nově pořizovaného ÚP Liberec – křižovatky Hejnická a Studánecká, a v pokračování k MÚK na silnici I/13 u Pereny).

*Vodovodní a kanalizační síť navrhnout tak, aby umožnila napojení přilehlých částí města Liberce – Krásné Studánky popřípadě Radčic u Krásné Studánky.

*Nové rozvojové plochy navazující na ulici Traktoristů řešit dopravním napojením, které by mělo být podmiňující etapou pro tuto výstavbu. Ulice Traktoristů a Studánecká.

 

Bod č. 65: Návrh na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Liberec

Radní předkládají zastupitelům k projednání návrh změny v určení funkcí náměstků. Nově by tedy pro výkon své funkce měli být uvolněnými členy zastupitelstva: primátor, náměstek primátora pro ekonomiku a majetkovou správu, náměstek primátora pro strategický rozvoj a dotace, náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch.

 

Bod č. 66: Návrh na volbu náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Rada města navrhla na pozici náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Ing. Radku Loučkovou Kotasovou a návrh předkládá Zastupitelstvu města Liberec k projednání na lednové zasedání.  

Radka Loučková Kotasová je členka Rady kraje, pověřená řízením resortu regionálního a hospodářského rozvoje, evropských projektů a územního plánování. Má znalosti v oblasti procedur a projektových postupů operačních programů a strukturálních fondů EU. Její sedmnáctiletá praxe na pozici projektové manažerky znamená zkušenost s projektovým managementem, tedy řízením a administrací projektů evropských dotačních programů, programů příhraniční spolupráce a tuzemských dotačních zdrojů.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 43: Schválení přijetí finančního daru od společnosti DGS Druckguss Systeme, s. r. o.

Liberečtí radní přijali finanční dar ve výši 44 386 Kč od společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o.  Částkou pak soukromá firma přispěje na rozšíření dětského hřiště v ulici nám. Na Lukách. V loňském roce na této herní ploše nechalo město nainstalovat dvouvěžovou herní sestavu se skluzavkou a lanovým mostem, dvě pružinová houpadla a pískoviště. Dále byly provedeny terénní úpravy a přesun stávající vahadlové houpačky.

Celkem statutární město Liberec za rekonstrukci herní plochy zaplatilo 264 020 Kč s DPH. DGS Druckguss Systeme s.r.o., daruje částku 44 386 Kč jako příspěvek na obnovu dětského hřiště. Částka byla vypočtena jako součet částek, zaplacených městem, za dodání a instalaci dvou pružinových houpadel a pískoviště s plastovými sedáky.

 

Bod č.: 46: Schválení dalšího postupu u projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy Zvolenská v úseku tř. Svobody – silnice Jablonecká

Rada města včera schválila výjimku k oslovení dvou dodavatelů, kteří vypracují projektovou dokumentaci k projektu rekonstrukce ulice Zvolenská.  První zmínky o projektu se datují do loňského roku.

Rada města na své 8. schůzi konané dne 16. dubna 2019 projednala a schválila přípravu a zpracování projektových dokumentací, kde součástí souboru projektů byl také projekt ve Zvolenské ulici. Ten měl být provázaný s IPRÚ ve smyslu udržitelné městské mobility investicemi do technické infrastruktury. Odbor správy veřejného majetku zahájil první kroky k přípravě projektu právě zadáním projekčních prací, které by měly  vycházet z architektonické studie vypracované Studiem ARTIKL. Ojedinělým stavebním objektem má být železobetonová konstrukce umožňující realizaci chodníku pro pěší s odpočinkovou plochou a výhledem na vodní nádrž.

Navrhované řešení pochozích ploch představuje jakýsi krakorec s železobetonovou deskou, zabudovanou do opěrných zdí v úrovni komunikace. Jednak takové řešení bude vyhovovat bezpečnosti pohybu chodců, ale zároveň nebude omezováno užívání vodní nádrže. Pěší trasa tak bude vést v místech nad hladinou nádrže, mimo vlastní těleso komunikace,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Nový chodník by měl být v podstatě z dnešního pohledu za svodidly. Takto rozsáhlý projekt si vyžádá ještě další opatření v podobě opravy mostu u restaurace Bílý Mlýn. Tato oprava by pak umožnila i výstavbu římsy pro bezpečný průchod až ke třídě Svobody po celé délce přehrady. Součástí projektu má být i rekonstrukce ulice Zvolenské se zachováním šestimetrové šířky, doplněné o cyklostezku a modernizované veřejné osvětlení,“ doplňuje Petr Židek.

 „Architektonická studie představuje celkový koncepční návrh v rámci akce  ´Zelené srdce Liberce´, jehož první etapu už město zrealizovalo, když nad přehradou proběhla úprava cest rozsáhlého parku“, uvádí náměstek Jiří Šolc. Oproti řešení Studia ARTIKL pak rada města schválila na návrh odboru správy veřejného majetku prodloužení chodníku až k ulici Josefinino údolí a sanaci opěrných zdí, do kterých má být nový chodník zabudován a které jsou aktuálně v nevyhovujícím stavu. Celý projekt by měl být podle plánu zrealizován v roce 2021.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 63/1: Statut Dotačního fondu SML – nový přístup k poskytování dotací 

Rada města odsouhlasila aktualizované znění Statutu Dotačního fondu statutárního města Liberec (DF SML) a předkládá jej k projednání zastupitelům.

Nový přístup v sobě zahrnuje čtyři vzájemně propojené kroky: přepracovaný statut DF SML, nová znění vyhlášení všech programů (za souběžného zrušení pravidel hodnocení), novou softwarovou podporu prostřednictvím informačního systému GRANTYS a také novou roli hodnotících orgánů. Cílem nového přístupu je více akcentovat hospodárné, efektivní a účelné vynakládání prostředků města i adekvátnost podmínek poskytování s ohledem na maximální výši dotace, dále zjednodušit žadatelům cestu k podání žádosti a snížit byrokratickou zátěž úřadu (tj. správců fondů).

Změny:

· méně rámcových dokumentů

· snazší cesta k podání žádosti

· účelovost na úkor formálnosti

· výchovná finanční spoluúčast žadatele

· výbor jako tvůrce strategie

· objektivizace hodnotících kritérií

· maximální elektronizace administrování

Definujeme novou roli hodnotících orgánů, v našem prostředí jednotlivých výborů zastupitelstva. Výbory se posouvají z role výhradních hodnotitelů ke specifické úloze strategické a koncepční. Jejich úkolem tak je stanovit počet a účel programů, výši alokace, tvorba 4/4 hodnotících kritérií, také rozhodnout o návrhu přidělení dotace zastupitelstvu. Tímto posunem se snažíme minimalizovat i nejrůznější zájmové role řady členů výborů do sféry mimo střet zájmů,“ vysvětluje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Podmínkou zahájení řízení o přiznání dotace podle vyhlášeného programu dotačního fondu je podání úplné žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím příslušného elektronického formuláře dostupného na webových stránkách https://granty.liberec.cz , a to včetně elektronických kopií povinných příloh.

Město Liberec zveřejní do 30 dní, od schválení rozpočtu zastupitelstvem města na příslušné rozpočtové období, dotační kalendář s informacemi o dílčích fondech a jejich programech. Tedy předpokládaný termín vyhlášení programu, účel podpory, předpokládanou finanční alokaci programu a údaje o kontaktní osobě.

Věřím, že nově aktualizovaný systém žádostí o poskytnutí dotací bude pro jejich žadatele přívětivější a pro hodnotitele přehlednější,“ uzavírá náměstek Ivan Langr.

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.