17.03.2021
Jana Kodymová

Šesté jednání libereckých radních

6. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 16.března. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č.: 23 - Projektová příprava a návrh záměru etapizace realizace okolí Veseckého rybníku
Na začátku roku 2020 zadala Kancelář architektury města zpracování krajinářsko-architektonické studie území  okolí  Veseckého  rybníku,  jejíž  cílem  bylo  vytvoření  koncepčního  podkladu  pro  další rozhodování a koordinaci stavebních a krajinných zásahů v území. Součástí objednávky byla také analýza území a participace s veřejností, která proběhla v červnu 2020.

Nyní je čas pokračovat dál. Materiál, který včera rada města projednala,  navazuje na již zpracovanou studii a navrhuje etapizaci do dvou etap. Všechny kroky navržené etapizace jsou logickým způsobem rozděleny tak, aby došlo ke společné koordinaci se státním  podnikem  Povodí  Labe a práce  provedené  statutárním městem  v  dané  lokalitě  nebyly  poškozeny  či dotčeny  připravovaným stavebním zásahem Povodí Labe v budoucích letech. Studie KAM byla intenzivně komunikována s místními obyvateli formou participativního setkání a právě navržená etapizace  se  snaží  řešit  nejpalčivější  problémy  území  z  pohledu  místních  obyvatel. Do roku 2025 město realizuje všech 5 etap této studie,

„V rámci revitalizace Veseckého rybníku a jeho okolí připravuje Povodí Labe, s.p., aktuálně dvě dokumentace. Jednak na rekonstrukci hráze a další na odbahnění rybníku. To, co slíbili, tak naplňují a nejpozději do roku 2025 obě tyto fáze dokončí. Celkem tam chtějí investovat zhruba 50 milionů korun. Pro nás je to důvod, abychom pod dohledem Kanceláře architektury města (KAM) začali detailněji řešit revitalizaci toho území a také návrhy, jak bude celá lokalita do budoucna vypadat. Aktuálně máme naplánováno celkem 5 etap postupných úprav v souhrnné hodnotě 7 milionů korun, s nimiž začneme už v letošním roce. Věřím, že do 4 let bude kolem Veseckého rybníku vše dokončeno tak, jak si přáli i občané v referendu,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 39 : Odstranění stánků na sídlišti Rochlice – postup odstranění hyzdících objektů

Město Liberec řeší dva opuštěné a zdevastované stánky Trafiky, které jsou terčem přebývání osob bez domova a místem tvorby komunálního odpadu.

První je na pozemku 1583/215, k. ú. Rochlice, s posledním vlastníkem město ukončilo nájemní smlouvu na část pozemku dohodou ke dni 31.12.2014. Druhým stánkem je rovněž stánek Trafiky asi o 300 metrů směrem dál naproti ZŠ Dobiášova na p.p. 1583/207. Odstraněním stánků by mohla vzniknout  například parkovací místa.

„Poté, co jsme před časem na Soukenném náměstí odstranili chátrající prodejní stánek, se na nás začali obracet občané a upozorňovat na další podobné objekty, které hyzdí prostředí města, aniž by byly jakkoliv využívány. Proto jsme se na tyto nevyužívané objekty v rámci veřejného prostoru zaměřili a aktuálně nařídili odstranit z městských pozemků dva bývalé stánky –Trafiky. U jedné z nich je majitel zatím neznámý, dalšího se úřad snaží kontaktovat. Každopádně oba tyto stánky přesuneme do našeho depozita. Pokud se jejich majitelé v zákonné lhůtě nepřihlásí, necháme je zlikvidovat. Stejně chceme postupovat i u dalších podobných staveb, které město hyzdí,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 5: Návrh  rozpočtového  opatření  č.  3C)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2021  v  kompetenci zastupitelstva města

Rada města včera schválila návrh rozpočtového opatření, jehož hlavním předmětem jsou různé přesuny  v rámci  výdajů  podle  požadavků  jednotlivých  odborů,  dále  se  zapojuje část nedočerpaných finančních prostředků z roku 2020 a navyšuje se čerpání kontokorentního úvěru.

Příjmy obsahují také ostatní přijaté vratky transferů, přijaté pojistné náhrady, dar od Nadace Charty 77 a jejich rozdělení do výdajů. Celkové příjmy se navyšují o 938 524 Kč, celkové výdaje se navyšují o 9 196 524Kč a financování se navyšuje o 8 258 000 Kč. Rezerva města na odboru ekonomiky se tímto rozpočtovým opatřením snižuje o 5425 035 Kč a po rozpočtovém opatření č. 3A), 3B) a 3C) bude její výše činit 4 645 035 Kč.

Návrh projednají zastupitelé na březnovém jednání příští týden ve čtvrtek.

 

Bod č. 6/1 : Refinancování směnečného programu

Rada města včera souhlasila se závaznou nabídkou  na refinancování stávající zadluženosti ve formě směnečného programu a úrokového zajištění od České spořitelny. Návrh na refinancování Směnečného programu projednají zastupitelé na zasedání ve čtvrtek 25. března.

„Důvodem tohoto kroku je očekávaná složitá finanční situace v důsledku pandemie koronaviru v následujících letech. Transakce přinese na úrokové sazbě úsporu ve výši  0,85% p.a. , což v reálných penězích znamená do roku 2025 úsporu ve výši zhruba 42 milionů korun,“ říká statutární náměstek primátora Liberce pro ekonomiku a majetkovou správu Zbyněk Karban a dodává: „Město zároveň rozloží dobu splácení svého dluhu v období  2021- 2025. Dojde tak k celkové úspoře zhruba 125 mil. Kč. Tato transakce zároveň zcela eliminuje riziko růstu úrokových sazeb v období do roku 2025.  Pokud bychom k tomuto kroku nepřistoupili, hrozí riziko platební neschopnosti v roce 2025, kdy město čeká podle současných podmínek splátka ve výši 1 mld. Kč.“

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 20: Vypsání  VŘ  na  dodavatele  stavby  v  projektu  "Stavební  úpravy  pro  energetické  úspory  MŠ Klášterní"

Statutární město Liberec stavebně upraví budovu  mateřské  školy Klášterní, odloučeného  pracoviště  v ulici  Husova. Rekonstrukcí budovy dojde k odstranění statických a funkčních poruch, ke zlepšení tepelně-technických vlastností výplní otvorů, obvodových konstrukcí, střešního pláště a estetického vzhledu budovy. Předpokládaná  hodnota  veřejné  zakázky je  stanovena  ve výši 4 300 000 Kč bez DPH.

Předpokládaný termín zahájení stavebních úprav je červenec 2021. Délka trvání stavebních prací je stanovena na 17 týdnů. Město nyní podává  projektovou žádost do Operačního programu Životního prostředí. Celkové způsobilé výdaje v žádosti o podporu jsou ve výši 5 548 052 Kč, z toho dotace činí 2 219 220 Kč.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č.: 23/2 - Koncept územní studie Textilana a vedení tramvajové trati v řešeném území - Vizualizace pod textem

Na tramvajové trati z Liberce do Jablonce nad Nisou  přibydou dvě zastávky v obou směrech. Přibližně v polovině mezi tramvajovými zastávkami „Textilana“ a „U Lomu“ je nově navržena zastávka z důvodu lepší dopravní obslužnosti území veřejnou hromadnou dopravou a menší docházkové vzdálenosti z nově navržené zástavby a z části sídliště Králův Háj.

Radní v úterý na svém letošním šestém zasedání schválili koncept územní studie, která navrhuje využití území po bývalém areálu Textilany s přihlédnutím, že se jedná o významný bod v území a jednu z posledních rozvojových ploch v centru města.

Chceme, aby se v tomto prostoru chovala tramvaj městotvorně, byla tichá a pro cestující přirozeně pohodlná.  Už teď se na to těším,“ říká náměstek primátora Jiří Šolc. Důraz při zpracování studie je kladen na propojení a zapojení připravované zástavby do sídelní struktury města, zapojení do komunikačního systému města a do systému zeleně.

V území se nachází dvě stávající tramvajové zastávky „Textilana“ a „U Lomu“. Koncepce územní studie počítá s vedením tramvajové trati v blízkosti stávající zastávky „Textilana“ vnitroblokem navržené zástavby. „Úprava spočívá ve snížení traťové rychlosti tramvají, vytvoření sdílené zóny pěších, cyklistů a tramvají, v úpravě krytu tramvajové trati na pochozí zpevněný a případně ve snížení převýšení koleje v přilehlém směrovém oblouku,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Podél ulice Jablonecká, mezi zastávkami Textilana a U Lomu, je navržen kryt tramvajové trati z travnatého pásu namísto stávajícího štěrkového kolejového lože.

 

 

 

Bod č. 29: Záměr majetkoprávních operací ve věci dopravního napojení lokality Hluboká v Pilínkově

Rada města včera projednala a souhlasila s  řešením náhradního dopravního napojení lokality Hluboká v Pilínkově provizorní cestou pro dopravní  obsluhu  podél  železniční trati  mezi  ulicemi  Puškinova  a Ke  Hluboké.

Jediná přístupová cesta do této lokality vede před starý železniční most. Tento most není v dobrém stavu a má omezenou nosnost, do lokality tedy neprojede těžká technika a zejména je problém se svozovými vozy odpadků. Město ve spolupráci se SŽ a SFDI připravuje most k rekonstrukci. Pro zajištění provizorního přístupu pro těžší vozidla jsme po dlouhých jednáních zajistili pozemky soukromých vlastníků na staré polní cestě. O budoucích směnách a bezplatné výpůjčce rozhodla včera Rada města a tento materiál míří do zastupitelstva,“  popisuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Záměr majetkoprávní operace nyní projedná Zastupitelstvo města Liberce ve čtvrtek 25. března.

 

Bod č.: 30: Operační plán letního čištění komunikací ve městě Liberec 2021

Liberecká městská rada schválila Operační plán letního čištění komunikací 2021, podle kterého se provádí čištění města, a to zejména odvoz odpadkových košů, ruční úklid v ulicích města, kropení komunikací v horkém počasí, opakované strojní metení, čištění dešťových vpustí a sběr psích exkrementů. V roce 2019 za čištění město zaplatilo 26 milionů korun, do půlky roku 2020 pak 17,5 milionů korun s DPH.

Pro rok 2021 bude plán letního čištění realizován  ve spolupráci s Technickými službami města Liberce, p.o. a zahrnuje jednorázové strojní metení komunikací, které probíhá od dubna do května, a dále pak celoroční činnosti, tedy opakované strojní metení, mytí komunikací, ruční úklid, chemické čištění, které je sezónní činností, a provádí se před vegetačním obdobím nebo v průběhu  vegetačního  období,  a  spočívá  v postřiku  plevelů  a  trávy  prorůstající zámkovou  dlažbo a spárami v chodnících i komunikacích. Dále sběr psích exkrementů a sběr nedopalků, kropení komunikací, čištění  a  revize  kanalizačních  vpustí,  čištění  dešťové  kanalizace,  čištění  akodrenů,  doplnění bahenních košů a výsyp odpadkových košů.

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.