SECAP - Energeticky udržitelný Liberec


 

Projekt: Energeticky udržitelný Liberec

 

Program: Státní fond životního prostředí
Program nabízí ve výzvě 11/2015 podporu členům Paktu starostů a primátorů pro zpracování Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima (SECAP). Více informací o výzvě naleznete zde

Období realizace: 3.5. 2016 – 30.4.2018
Předpokládané celkové výdaje: 922 020 Kč
Výše dotace:
max. 737 616 Kč
Vlastní podíl SML: min. 184 404 Kč
Akceptační číslo: 00191668

Cíle projektu:
Zpracování akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, v němž bude nastaven plán úsporných energetických opatření s cílem snížit množství CO2produkovaného na území statutárního města Liberce o nejméně 20% ve srovnání s kontrolním rokem a realizace „Dnů místní energie“. Realizací projektu dojde k uskutečnění aktivit spojených se snižováním emisí skleníkových plynů a zvyšování energetické účinnosti.


Statutární město Liberec plánuje:

  • Posílit odolnost města proti nepříznivým změnám klimatu jako jsou extrémní bouřky, sníh, záplavy, extrémní změny teplot (jak do – tak do +).
  • Minimalizovat negativní vliv na zdraví, majetek (např. budovy na území města), dopravní infrastrukturu, dopravní obslužnost a spotřebu energií při chlazení a zahřívání tak, aby se stal Liberec bezpečným, zdravým, zeleným městem, lepším pro život obyvatelům i návštěvníkům města.

 

Aktuality

25.01.2018

Liberec startuje akční plán na snižování CO2

Město finalizuje svůj Akční plán energetických opatření. Představilo ho v rámci akce „Dny místní energie“ v úterý 23. ledna 2018 v liberecké kavárně Pošta. Mezi plánovanými opatřeními budou projekty na snížení spotřeby energie v budovách i při provozu veřejného osvětlení, a také opatření ke snížení spotřeby paliv a energie v dopravě.
 
25.01.2016

Do roku 2030 chce Liberec snížit emise až o 40 procent

Radní souhlasí s členstvím města Liberce v mezinárodní organizaci Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors). Členstvím město získá přístup k finančním fondům a další podpoře z programů Evropské unie, zaměřených zejména na úspory energií.
 

 

O projektu

Aktivity projektu:
Externím dodavatelem bude zpracován Akční plán v následující struktuře:

  • Vstupní emisní inventura (BEI) včetně komplexního přehledu energetických parametrů, provedení měření a analytických prací
  • Analýza klimatických hrozeb a zranitelností (RVA)
  • Hodnotící zpráva o adaptaci na změnu klimatu
  • Strategický dokument obsahující konkrétní aktivity a opatření vedoucí ke snižování produkce CO2 v území včetně jejich rozpočtu, kompetencí a možných zdrojů financování
  • Projednání dokumentu s veřejností a zapracování připomínek
  • Představení finálního Akčního plánu veřejnosti v rámci Dnů místní energie


Stav projektu

01-03/2017 Výběrové řízení na zpracovatele plánu. Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči, vítězem se stala firma ENVIROS, s.r.o. Během přípravných schůzek byl naplánován harmonogram prací a sběru podkladů pro plán udržitelné energie a klimatu

04-05/2017 Sběr dat a podkladů pro SECAP
06/2017 Dokončení sběru dat pro vstupní emisní inventuru (BEI)

 

Kontakty:

Projektový manažer
Ing. Stanislava Mimrová 
manažer oddělení rozvojové koncepce
e-mail: mimrova.stanislava@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 503