Oddělení školství

Mgr. Lenka Řebíčková

Foto - portrét
vedoucí oddělení školství
Tel.: 48 524 3374
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 111a

Oddělení školství

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: 485 243 374

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Brzulová Jana školní asistent
Bc. Burda Martin, DiS. referent oddělení školství základní školy zřizované SML, spádové obvody, rozpočty školských a kulturních organizací nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3376
Čarná Hana školní asistent
Doležalová Michaela školní asistent
Hladká Adela školní asistent
Hýbnerová Lucie školní asistent
Jungwirtová Denisa školní asistent
Katrenová Barbora školní asistent
Keřková Petra referent oddělení školství občanské obřady (vítání občánků, ukončení studia, oceňování dárců krve aj.), pozemky svěřené kulturním a školským PO nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3382
Kunický Tomáš školní asistent
Kůtková Markéta školní asistent
Novotná Andrea školní asistent
Bc. Romanopulu Alena referent oddělení školství mateřské školy zřizované SML, dotační programy MŠ a ZŠ nezřizované SML nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3375
Semeráková Dagmar školní asistent
Sommerová Jana odborný garant nám. Dr. E. Beneše 1 111
Šimková Pavla školní asistent
Mgr. Špringlová Martina specialista oddělení školství přímé náklady na vzdělávání, personální metodika nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3379
Veverková Monika školní asistent
Zibarová Tereza školní asistent
POPIS ČINNOSTI

Mateřské školy

Základní školy 

Oddělení školství usměrňuje činnost školských (ZŠ a MŠ) a kulturních příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Liberec. Podílí se na organizaci kulturních a společenských akcí pořádaných městem Liberec. Zajišťuje také slavnostní obřady - vítání občánků, oceňování dárců krve, apod.

 

Samostatná působnost
1. připravuje opatření pro zabezpečení zákonných povinností města v zajišťování základní školní docházky dětí žijících na území statutárního města Liberec;
2. připravuje podklady pro samosprávné orgány města při určování struktury základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a jejich spádových obvodů;
3. zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území statutárního města Liberec;
4. prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje aktualizuje změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Liberec;
5. přijímá opatření na základě výsledků inspekční a kontrolní činnosti České školní inspekce ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Liberec;
6. organizuje obsazování míst ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a připravuje podklady pro jejich jmenování a odvolání;
7. připravuje podklady pro stanovení platu a odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec;
8. připravuje podklady pro zřízení školských rad u základních škol, připravuje vydání volebního řádu rad a navrhuje členy - zástupce za zřizovatele;
9. projednává s řediteli příspěvkových organizací výši příspěvku města na provoz;
10. uzavírá smlouvy o zajišťování stravování se soukromými dodavateli jídel a provádí finanční vypořádání;
11. zajišťuje agendu „Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec“;
12. zajišťuje agendu „Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů“;
13. poskytuje občanům poradenství v oblasti školské problematiky;
14. zajišťuje činnost Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání;
15. metodicky usměrňuje činnost příspěvkových organizací v gesci oddělení a podílí se na konzultační pomoci v oblasti legislativy příspěvkových organizací;
16. zpracovává podklady ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem a předkládá příslušné návrhy na změny radě a zastupitelstvu města;
17. zajišťuje veškerou administraci fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání;
18. připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání a následně provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých finančních prostředků;
19. rozhoduje o udělení souhlasu a vydává souhlas s umístěním sídla v objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec, k nimž má právo hospodařit příspěvková organizace nebo jde o objekty ve správě odboru;
20. vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;
21. zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města;
22. provádí kontrolní činnost na úseku své působnosti;
23. schvaluje přijetí darů v souladu se zřizovacími listinami příspěvkových organizací;
24. spolupracuje s kulturními zařízeními na území města Liberce;
25. zabezpečuje vedení kroniky města Liberec, poskytuje podklady pro vedení kroniky, zajišťuje předávání kronik státnímu archivu a 1x ročně předkládá radě města zprávu o stavu kroniky;
26. zajišťuje slavnostní obřady – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a absolventských diplomů, oceňování dárců krve;
27. podílí se na organizaci kulturních a společenských akcí pořádaných městem Liberec;
28. zajišťuje činnost komise pro občanské obřady a záležitosti, vč. zajišťování gratulací pro jubilanty;
29. ve spolupráci s personálním oddělením připravuje podklady pro stanovení platů a odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací, které jsou v gesci oddělení, a předkládá je radě města k projednání.

Přenesená působnost
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
1. předává údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik školami a školskými zařízeními zřizovanými obcí nebo svazkem obcí krajskému úřadu prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností;
2. předkládá návrhy krajskému úřadu na rozepisování a poskytování finančních prostředků podle § 160 odst. 1 písm. c) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí;
3. přijímá informace od krajského úřadu o rozpisu prostředků;
4. zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle odstavce 6 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými MŠMT podle § 170 písm. c) a krajskými normativy a předávání jich krajskému úřadu;
5. zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozborů hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle odstavce 6 písm. b) podle osnovy a postupu stanoveného MŠMT podle § 170 písm. d);
6. přijímá rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytované školám nebo školským zařízením, které zřizuje obec nebo svazek obcí.

 

Přehled školských organizací včetně kontaktů zde.

Přehled kulturně společenských organizací včetně kontaktů zde.