Odbor životního prostředí

Ing. Jaroslav Rašín

Foto - portrét
vedoucí odboru životního prostředí
Tel.: 48 524 4872
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 2.30

Odbor životního prostředí

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 244 861

 

Podání elektronických žádostí, lze pouze přes posta@magistrat.liberec.cz.

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Delongová Vladěna referent hospodářskosprávní sekretariát a podatelna odboru životního prostředí Frýdlantská 183/4 3.29 48 524 4861
Hanáková Markéta referent ŽP - souhrnná stanoviska Frýdlantská 183/4 3.32 48 524 4896
Bc. Pivrnec Martin referent ŽP - souhrnná stanoviska souhrnná vyjádření Frýdlantská 183/4 3.32 48 524 4879
Tandlerová Jaroslava referent odboru životního prostředí sekretariát a podatelna odboru životního prostředí, souhrná vyjádření Frýdlantská 183/4 3.29 48 524 4862

Oddělení ochrany přírody

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Dytrichová Dedeciusová Dagmar referent ochr. zemědělského půdního fondu . Frýdlantská 183/4 2.33 48 524 4892
Ing. Jokl Jiří referent ochrany lesů, půdy a myslivosti státní správa myslivosti, ochrana zvířat proti týrání Frýdlantská 183/4 2.29 48 524 4878
Ing. Kazdová Zuzana referent ochrany přírody ochrana přírody a krajiny Frýdlantská 183/4 2.35 48 524 4887
Ing. Klinovská Marie referent ochrany lesů, půdy a myslivosti ochrana zemědělského půdního fondu Frýdlantská 183/4 2.33 48 524 4869
Ing. Kopecký Jiří referent ochrany lesů Frýdlantská 183/4 2.29 48 524 4877
Ing. Koutecká Štěpánka referent ochrany přírody Frýdlantská 183/4 2.34 48 524 4865
Ing. Mádlová Zuzana referent ochrany přírody Frýdlantská 183/4 2.35 48 524 4884
Mgr. Marková Miloslava vedoucí oddělení ochrany přírody ochrana přírody a ochrana zvířat proti týrání Frýdlantská 183/4 2.32 48 524 4868
Ing. Olyšarová Lucie referent ochrany přírody ochrana přírody a krajiny Frýdlantská 183/4 2.34 48 524 4867
Ing. Pánková Eliška referent ochr. zemědělského půdního fondu Frýdlantská 183/4 2.33 48 524 4894
Ing. Parmová Lenka referent ochrany přírody Frýdlantská 183/4 2.35 48 524 4884
Ing. Vacková Eva referent ochrany lesů Frýdlantská 183/4 2.31 48 524 4893

Oddělení odpadů a ovzduší

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Jízdná Maťátková Ilona referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství Frýdlantská 183/4 2.36 48 524 4885
Bc. Kratzmannová Lucie referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství Frýdlantská 183/4 2.36 48 524 4885
Bc. Ondráčková Milada referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství, ochrana ovzduší Frýdlantská 183/4 2.17 48 524 4889
Ing. Russig František vedoucí oddělení odpadů a ovzduší vedoucí oddělení odpadů a ovzduší Frýdlantská 183/4 2.18 48 524 4882
Ing. Stuchlíková Michaela referent oddělení odpadů a ovzduší Frýdlantská 183/4 2.17 48 524 4889

Oddělení Vodoprávní úřad

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Bobek Martin referent oddělení Vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.19 48 524 4873
Ing. Bystřická Hana referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.34 48 524 4880
Ing. Doláková Radka referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.34 48 524 4898
Ing. Janečková Markéta referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.36 48 524 4876
Mgr. Krokerová Kateřina vedoucí oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.36 48 524 4871
Legner Zdeněk referent oddělení Vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.33 48 524 4875
Ing. Sedláček Kamil referent oddělení Vodoprávní úřad vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.33 48 524 4886
Šafářová Martina referent oddělení Vodoprávní úřad Frýdlantská 183/4 3.33 48 524 4875

Oddělení památkové péče

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Badalec Jaroslav vedoucí oddělení památkové péče státní památková péče Frýdlantská 183/4 3.30 48 524 4954
Mgr. Bittnerová Monika referent památkové péče státní památková péče Frýdlantská 183/4 3.30 48 524 4888
Bc. Dudová Markéta referent památkové péče Frýdlantská 183/4 3.30 48 524 4897
POPIS ČINNOSTI

Odbor životního prostředí Magistrátu města Liberec vykonává státní správu v přenesené působnosti na úseku životního prostředí a památkové péče v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, dle jednotlivých složkových zákonů. V samostatnmé působnosti pak ukládá pokuty a nápravná opatření podle zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění doplňujících předpisů.

Odbor se skládá z pěti oddělení.

Informace o konkrétních činnostech jednotlivých oddělení jsou přístupné prostřednictvím odkazů výše.

Agenda mimo jednotlivá oddělení:

  • Vydávání vyjádření, stanovisek a koordinovaných stanovisek. 

Odbor tato stanoviska a vyjádření vydává jako dotčený orgán státní správy  (§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním řádu – stavební zákon) v řízeních podle zvláštních předpisů (zejména stavebního zákona,  zákona o integrované prevenci a zákona o  posuzování vlivů na životní prostředí).

Při podání žádosti o vydání souhrnného vyjádření je možné využít formulář přiložený níže.

Dokumenty odboru

0 - seznam formulářů

vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu
 
Předchozí
1

Aktuality odboru

04.02.2016

Kontroly technického stavu a provozu kotlů

Provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
 
22.01.2016

Ohlašování odpadů v roce 2017

Podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016 dle ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 
25.05.2015

Novela zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

Novela zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
 
29.10.2014

Nová vyhláška o ochraně dřevin

Od 1. listopadu 2014 nabývá účinnosti nová vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
 
Předchozí
1