Oddělení územního plánování

Ing. Zuzana Kučerová

Foto - portrét
vedoucí oddělení územního plánování
Tel.: 48 524 3578
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 308

Oddělení územního plánování

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 540

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bedrníková Lenka referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3582
Daňková Vladimíra referent oddělení územního plánování specialista pro GIS - úz.plánovací dokum. nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3533
Lenert Adam referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3515
Ing. Rubášová Klára odborný konzultant v rámci odboru HA nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3582
Stanka Radim referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3519
Ing. Teplá Michaela specialista - manažer správy územního plánu nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3527
Mgr. Vojtková Karolína referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3578
POPIS ČINNOSTI

Oddělení územního plánování je pořizovatelem územního plánu města Liberce a územních studií na území města, případně pořizovatelem pro území obce s rozšířenou působností Liberec (ORP Liberec). Na oddělení se můžete obrátit se žádostí o územně plánovací informaci, o stanovisko Úřadu územního plánování k záměru, nebo se žádostí o změnu územního plánu na území Liberce (žádat o změnu územního plánu lze pouze u obce, pro jejíž území se má změna pořizovat). Další informace o územním plánování v ORP Liberec naleznete v praktických informacích v příslušných sekcích jednotlivých obcí (http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/).

A) Samostatná působnost
Nevykonává.
B) Přenesená působnost

 1. plní úkoly orgánu územního plánování pro správní obvod obce s rozšířenou působností jako pořizovatel územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů (zejména územní studie) dle stavebního zákona a prováděcích předpisů tj.
  • přijímá, eviduje a zpracovává podněty a návrhy pro pořízení územně plánovací dokumentace a jejich změn,
  • zpracovává a projednává návrh zadání územně plánovací dokumentace a jejich změn,
  • zajišťuje zpracování a projednání návrhu územního plánu, návrhu změny územního plánu,
  • zpracovává pro zastupitelstvo obce návrh výběru nejvhodnější varianty při variantním řešení návrhu,
  • zpracovává návrh pokynů pro úpravu návrhu územního plánu, návrhu změny územního plánu a regulačního plánu,
  • vede řízení o vydání územního plánu, změny územního plánu a regulačního plánu,
  • zpracovává zprávu o uplatňování územního plánu a vyhodnocuje využití zastavitelných ploch,
  • předkládá orgánům obcí materiály vyplývající z procesu pořizování územního plánu,
  • zpracovává zadání územní studie,
  • při projednávání územní studie požaduje vyjádření od odboru životního prostředí, odboru dopravy, od stavebního úřadu a obce, na jejímž území se studie pořizuje,
  • pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu,
  • vede řízení o vydání zastavěného území;
 2. vydává územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. a) – b) o podmínkách vydání regulačního plánu;
 3. pro všechna územní řízení vedená stavebním úřadem Magistrátu města Liberce vydává vyjádření z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, z hlediska souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území;
 4. pro dělení nebo scelování pozemků vydává vyjádření z hlediska souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady;
 5. je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování dle § 6 odst. 1 písm. e) stavebního zákona;
 6. je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území dle § 6 odst. 1 písm. f) stavebního zákona;
 7. vykonává státní dozor dle § 171 stavebního zákona ve věcech územního plánování;
 8. spolupracuje se stavebními úřady působícími ve správním obvodu Magistrátu města Liberec jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností;
 9. úzce spolupracuje s ostatními odděleními odboru hlavního architekta.