Oddělení územního plánování

Oddělení územního plánování

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 540

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bedrníková Lenka referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3582
Daňková Vladimíra referent oddělení územního plánování specialista pro GIS - úz.plánovací dokum. nám. Dr. E. Beneše 1 302 48 524 3533
Hofmanová Michaela referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3540
Lenert Adam referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3515
Ing. Rubášová Klára odborný konzultant v rámci odboru HA nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3582
Stanka Radim referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3519
Ing. Teplá Michaela specialista - manažer správy územního plánu nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3527
Mgr. Vojtková Karolína referent oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1 308 48 524 3578
POPIS ČINNOSTI

Oddělení územního plánování je pořizovatelem územního plánu města Liberce a územních studií na území města, případně pořizovatelem pro území obce s rozšířenou působností Liberec (ORP Liberec). Na oddělení se můžete obrátit se žádostí o územně plánovací informaci, o stanovisko Úřadu územního plánování k záměru, nebo se žádostí o změnu územního plánu na území Liberce (žádat o změnu územního plánu lze pouze u obce, pro jejíž území se má změna pořizovat). Další informace o územním plánování v ORP Liberec naleznete v praktických informacích v příslušných sekcích jednotlivých obcí (http://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/uzemni-planovani/).

A) Samostatná působnost
Nevykonává.

B) Přenesená působnost

1. je orgánem územního plánování (úřadem územního plánování) pro správní obvod obce s rozšířenou působností, pořizuje územní plán a regulační plán pro území města, pořizuje územně plánovací podklady, pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu, podává návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti aj.

a) přijímá, eviduje a zpracovává podněty a návrhy pro pořízení územně plánovací dokumentace a jejích změn;

b) zpracovává a projednává návrh zadání územně plánovací dokumentace a jejích změn;

c) zajišťuje zpracování a projednání návrhu územního plánu;

d) zpracovává pro zastupitelstvo obce návrh výběru nejvhodnější varianty při variantním řešení návrhu;

e) zpracovává návrh pokynů pro úpravu územního plánu a regulačního plánu;

f) vede řízení o vydání územního a regulačního plánu;

g) zpracovává zprávu o uplatňování územního plánu a vyhodnocuje využití zastavitelných ploch;

h) předkládá orgánům obcí materiály vyplývající z procesu pořizování územního plánu;

i) zpracovává zadání územní studie;

j) při projednávání územní studie požaduje vyjádření od odboru životního prostředí, odboru dopravy a obce, na jejímž území se studie pořizuje;

k) vede řízení o vydání zastavěného území;

l) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu;  

2. vydává územně plánovací informaci dle § 21 odst. 1 písm. a), b) o podmínkách vydání regulačního plánu;

3. vydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona pro správní obvod obce s rozšířenou působností včetně působnosti stavebního úřadu v Liberci - posuzuje zejména soulad záměru s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska cílů a úkolů územního  plánování;

4. vykonává státní dozor dle § 171 ve věcech územního plánování; spolupracuje se stavebními úřady působícími ve správním obvodu Magistrátu města Liberec jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností;

5. úzce spolupracuje s ostatními odděleními odboru hlavního architekta;

6. vykonává další činnosti podle stavebního zákona.