detail

Oddělení silniční a dopravní 

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy na úseku silničního hospodářství pro místní komunikace na katastrálním území města Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, a pro silnice II. a  III. třídy v obvodu rozšířené působnosti MML (zákon 13/1997 Sb. o  pozemních komunikacích v platném znění), dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu v obvodu rozšířené působnosti MML (zákon 111/1994 Sb.), drážního úřadu pro tramvajovou a lanové dráhy ( zák.266/1994 Sb.) na katastrálním území města Liberec, bezpečnosti a  plynulosti silničního provozu v obvodu rozšířené působnosti MML (zákon 361/2002 Sb., Vyhl.30/2001 Sb.),
 2. vydává licence pro provozování městské autobusové dopravy (§ 10 zákona 111/1994 Sb.),
 3. vydává licence a úřední povolení pro tramvajovou a lanovou dráhu (§11-17 a § 24 - 30 zákona 266/1994 Sb.), vydává osvědčení o odborné způsobilosti a stanoviska k rozhodování o koncesi pro taxislužbu,
 4. rozhoduje o omezení provozu dráhy (§ 38 zákona 266/1994 Sb.),
 5. vydává rozhodnutí o závazku veřejné služby ( §19 zákona 111/1994 Sb.),
 6. schvaluje jízdní řády (§ 17 zákona 111/1994 Sb., § 41 zákona 266/1994 Sb.),
 7. rozhoduje o odejmutí licence pro provozování městské autobusové dopravy a drážní dopravy ( §15 zákona 111/1994 Sb., §33 zákona 266/1994 Sb.),
 8. po přezkoušení vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla a nařizuje přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob k řízení drážního vozidla (§ 45 zákona 266/1994 Sb.),
 9. vydává rozhodnutí o zániku úředního povolení pro provozování dráhy (§ 18 zákona 266/1994 Sb.),
 10. po přezkoušení dle obecně závazné vyhlášky Statutárního města Liberec č. 1/2008 vydává osvědčení o složení zkoušky řidiče taxislužby z  místopisu, z právních předpisů upravujících taxislužbu a na ochranu spotřebitele a ze znalosti obsluhy taxametru,
 11. povoluje uzavírky provozu a stanovuje objízdné trasy na silnicích a  místních komunikacích po dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 24 zákona 13/1997 Sb.),
 12. povoluje zvláštní užívání komunikací včetně reklamních zařízení po dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 25 zákona 13/1997 Sb.),
 13. rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu nebo omezení činnosti v silničních ochranných pásmech (§ 31 a 32 zákona 13/1997 Sb.),
 14. rozhoduje o dočasném zákazu stání vozidel ve veřejném zájmu (§ 19 zákona 13/1997 Sb.),
 15. rozhoduje o zřízení věcného břemene za úhradu pro osazení dopravního značení a zařízení, veřejného osvětlení a tabulek s označením místních názvů ( 35 zákona 13/1997 Sb.),
 16. rozhoduje o zrušení komunikace (§ 18 zákona 13/1997 Sb.),
 17. rozhoduje o umístění pevné překážky na komunikaci (§ 29 zákona 13/1997 Sb.),
 18. rozhoduje o omezení veřejného provozu na účelových komunikacích a o skutečnosti, zda se jedná z hlediska komunikace o uzavřený prostor nebo objekt (§ 7 zákona 13/1997 Sb.),
 19. zjišťuje zdroje ohrožení komunikace a rušení silničního provozu, rozhoduje o jejich odstranění (§ 35 zákona 13/1997 Sb.),
 20. v katastrálním území města Liberec, vyjma obvodu Vratislavic nad Nisou, zařazuje a vyřazuje pozemní komunikace do a ze sítě místních komunikací, rozděluje místní komunikace do tříd (§ 3 a 6 zákona 13/1997 Sb.),
 21. povoluje se souhlasem drážního úřadu a Dopravního inspektorátu Policie ČR v Liberci zřízení úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace s dráhou (§ 37 zákona 13/1997 Sb.),
 22. rozhoduje o připojování pozemních komunikací, zřizování, úpravách nebo zrušení sjezdu ze sousedních pozemků na komunikaci (§ 10 zákona 13/1997 Sb.),
 23. vydává povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku na něm nebo na  mostním objektu (§ 25 a 36 zákona 13/1997 Sb.),
 24. projednává přestupky na úseku dopravy (§ 23 zákona 200/1990 Sb.) v  rozsahu dle § 40 zákona 13/1997 Sb. a uvedené v § 47 odst.1 písmeno a), b) zákona 200/1990 Sb.,
 25. na úseku dopravy projednává odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí, které vydal Obvodní úřad Vratislavice,
 26. stanovuje užití dopravních značek a dopravního zařízení po předchozím písemném stanovisku dopravního inspektorátu Policie ČR (§ 77 zákona 361/2000 Sb. a Vyhl. č.30/2001 Sb.),
 27. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel (79 odst.1 písm. j zákona 361/2000 Sb.),
 28. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 29. vykonává státní odborný dozor nad silnicemi a místními komunikacemi, provozování městské autobusové dopravy a taxislužby, provozování drážní dopravy včetně řízení o pokutách (§ 41 a 42 zákona 13/1997 Sb., § 34 a  35 zákona 111/1994 Sb., § 50 zákona 266/1994 Sb.),
 30. v obvodu rozšířené působnosti MML projednává přestupky a správní delikty na dálnicích a silnicích první třídy,
 31. předkládá do porady vedení ke schválení jednotlivé žádosti o pořádání akcí na náměstí Dr. E. Beneše,
 32. zajišťuje činnost komise dopravy,
 33. spolupracuje s kanceláří tajemníka na koordinaci realizace práva shromažďovacího.