Oddělení školství

Mgr. Martina Špringlová

vedoucí oddělení školství
Tel.: 48 524 3379
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 111a

Oddělení školství

Sídlo: Historická radnice kancelář č. 112
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: 485 243 382

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Burda Martin, DiS. referent oddělení školství základní školy zřizované SML, rozpočty školských a kulturních organizací nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3376
Bc. Diessnerová Markéta referent oddělení školství mateřské školy zřizované SML, dotační programy MŠ a ZŠ nezřizované SML, Fond vzdělávání nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3374
Bc. Honcová Miroslava specialista oddělení - finanční manažer manažerka projektů: Vzdělávejme děti předškolního věku v Liberci, 100 kol pro bikesharing v Liberci 1. máje 108/48 31 48 524 3580
Ing. et. Bc. Horáková Lucie specialista oddělení školství statistiky, přímé náklady na vzdělávání nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3383
Bc. Matviaková Martina referent oddělení školství vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a absolventských diplomů, oceňování dárců krve, zajišťování gratulací jubilantům nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3382
Mgr. Nováková Eva koordinátor inkluze pro obec (projekt férové školy v Liberci II) poskytování metodické podpory a poradenství koordinátorům inkluze na zapojených školách, evaluace projektu nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 770112166
Smutná Šárka, DiS. referent oddělení školství školy zřizované SML, rozpočty školských a kulturních organizac nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3375
POPIS ČINNOSTI

Mateřské školy

Základní školy 

Oddělení školství

Popis činnosti

Oddělení školství zabezpečuje předškolní a školní vzdělávání na území města Liberec prostřednictvím sítě mateřských a základních škol. Talent žáků je rozvíjen ve dvou základních uměleckých školách, zájmové aktivity nabízí dům dětí a mládeže. Dále je zajišťována administrace dotačního fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, vedení kroniky města Liberec, společenské obřady slavnostní vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a oceňování dárců krve, činnost komise pro občanské obřady a záležitosti, včetně gratulací jubilantům.

Samospráva:

 • zajišťuje podmínky pro plnění povinného předškolního vzdělávání dětí s místem trvalého pobytu na území města

 • zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky žáků s místem trvalého pobytu na území města

 • zřizuje a zrušuje mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, zařízení školního stravování, a školské zařízení pro zájmové vzdělávání,

 • zabezpečuje činnost neškolských příspěvkových organizací (DFXŠ, Naivní divadlo)

 • spolupracuje při sestavování rozpočtu škol, školských zařízení a neškolských příspěvkových organizací

 • zřizuje školské rady u základních škol, stanovuje počet členů a vydává volební řád,

 • spolupracuje na organizaci zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách a zápisu žáků do 1. ročníku základních škol, zřizovaných městem,

 • metodicky zajišťuje zápis do mateřských škol a do 1. tříd základních škol,

 • zajišťuje administraci Výboru pro vzdělávání zastupitelstva města

 • podílí se na kulturních aktivitách pořádáním prezentačních výstav dětských prací;

  Státní správa:

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu své působnosti (ORP Liberec) a předává jej Krajskému úřadu Libereckého kraje.

 • zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření včetně podkladů pro zúčtování finančních prostředků ze státního rozpočtu za školy a školská zařízení,

 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení,

 • předává v rámci obce s rozšířenou působností za školy a školská zařízení zřizované obcí údaje z dokumentace ze škol, školských zařízení a školních matrik.

   

 

Samostatná působnost
1. připravuje opatření pro zabezpečení zákonných povinností města v zajišťování základní školní docházky dětí žijících na území statutárního města Liberec;
2. připravuje podklady pro samosprávné orgány města při určování struktury základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a jejich spádových obvodů;
3. zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území statutárního města Liberec;
4. prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje aktualizuje změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Liberec;
5. přijímá opatření na základě výsledků inspekční a kontrolní činnosti České školní inspekce ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Liberec;
6. organizuje obsazování míst ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a připravuje podklady pro jejich jmenování a odvolání;
7. připravuje podklady pro stanovení platu a odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec;
8. připravuje podklady pro zřízení školských rad u základních škol, připravuje vydání volebního řádu rad a navrhuje členy - zástupce za zřizovatele;
9. projednává s řediteli příspěvkových organizací výši příspěvku města na provoz;
10. uzavírá smlouvy o zajišťování stravování se soukromými dodavateli jídel a provádí finanční vypořádání;
11. zajišťuje agendu „Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec“;
12. zajišťuje agendu „Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů“;
13. poskytuje občanům poradenství v oblasti školské problematiky;
14. zajišťuje činnost Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání;
15. metodicky usměrňuje činnost příspěvkových organizací v gesci oddělení a podílí se na konzultační pomoci v oblasti legislativy příspěvkových organizací;
16. zpracovává podklady ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem a předkládá příslušné návrhy na změny radě a zastupitelstvu města;
17. zajišťuje veškerou administraci fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání;
18. připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání a následně provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých finančních prostředků;
19. rozhoduje o udělení souhlasu a vydává souhlas s umístěním sídla v objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec, k nimž má právo hospodařit příspěvková organizace nebo jde o objekty ve správě odboru;
20. vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;
21. zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města;
22. provádí kontrolní činnost na úseku své působnosti;
23. schvaluje přijetí darů v souladu se zřizovacími listinami příspěvkových organizací;
24. spolupracuje s kulturními zařízeními na území města Liberce;
25. zabezpečuje vedení kroniky města Liberec, poskytuje podklady pro vedení kroniky, zajišťuje předávání kronik státnímu archivu a 1x ročně předkládá radě města zprávu o stavu kroniky;
26. zajišťuje slavnostní obřady – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a absolventských diplomů, oceňování dárců krve;
27. podílí se na organizaci kulturních a společenských akcí pořádaných městem Liberec;
28. zajišťuje činnost komise pro občanské obřady a záležitosti, vč. zajišťování gratulací pro jubilanty;
29. ve spolupráci s personálním oddělením připravuje podklady pro stanovení platů a odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací, které jsou v gesci oddělení, a předkládá je radě města k projednání.

Přenesená působnost
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
1. předává údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik školami a školskými zařízeními zřizovanými obcí nebo svazkem obcí krajskému úřadu prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností;
2. předkládá návrhy krajskému úřadu na rozepisování a poskytování finančních prostředků podle § 160 odst. 1 písm. c) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí;
3. přijímá informace od krajského úřadu o rozpisu prostředků;
4. zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle odstavce 6 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými MŠMT podle § 170 písm. c) a krajskými normativy a předávání jich krajskému úřadu;
5. zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozborů hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle odstavce 6 písm. b) podle osnovy a postupu stanoveného MŠMT podle § 170 písm. d);
6. přijímá rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytované školám nebo školským zařízením, které zřizuje obec nebo svazek obcí.

 

Přehled školských organizací včetně kontaktů zde.

Přehled kulturně společenských organizací včetně kontaktů zde.

 

Aktuality odboru

09.09.2020

Školství: nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru

Ministerstvo školství vydalo ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Níže přinášíme přehled nejčastějších dotazů k těmto opatřením.
 

 

Nastavení cookies