Oddělení školství

Mgr. Lenka Řebíčková

vedoucí oddělení školství
Tel.: 48 524 3374
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1
Č. dveří: 111a

Oddělení školství

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: 485 243 374

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Burda Martin, DiS. referent oddělení školství základní školy zřizované SML, spádové obvody, rozpočty školských a kulturních organizací nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3376
Matviaková Martina referent oddělení školství vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a absolventských diplomů, oceňování dárců krve, zajišťování gratulací jubilantům nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3382
Mgr. Nováková Eva koordinátor inkluze pro obec (projekt férové školy v Liberci) nám. Dr. E. Beneše 1 111 770112166
Bc. Romanopulu Alena referent oddělení školství mateřské školy zřizované SML, dotační programy MŠ a ZŠ nezřizované SML nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3375
Sommerová Jana odborný garant Projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249 nám. Dr. E. Beneše 1 111
Mgr. Špringlová Martina specialista oddělení školství přímé náklady na vzdělávání, personální metodika nám. Dr. E. Beneše 1 111 48 524 3379
POPIS ČINNOSTI

Mateřské školy

Základní školy 

Oddělení školství

Popis činnosti

Oddělení školství zabezpečuje předškolní a školní vzdělávání na území města Liberec prostřednictvím sítě mateřských a základních škol. Talent žáků je rozvíjen ve dvou základních uměleckých školách, zájmové aktivity nabízí dům dětí a mládeže. Dále je zajišťována administrace dotačního fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání, vedení kroniky města Liberec, společenské obřady slavnostní vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a oceňování dárců krve, činnost komise pro občanské obřady a záležitosti, včetně gratulací jubilantům.

Samospráva:

 • zajišťuje podmínky pro plnění povinného předškolního vzdělávání dětí s místem trvalého pobytu na území města

 • zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky žáků s místem trvalého pobytu na území města

 • zřizuje a zrušuje mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, zařízení školního stravování, a školské zařízení pro zájmové vzdělávání,

 • zabezpečuje činnost neškolských příspěvkových organizací (DFXŠ, Naivní divadlo, ZOO, Botanická zahrada)

 • spolupracuje při sestavování rozpočtu škol, školských zařízení a neškolských příspěvkových organizací

 • zřizuje školské rady u základních škol, stanovuje počet členů a vydává volební řád,

 • spolupracuje na organizaci zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách a zápisu žáků do 1. ročníku základních škol, zřizovaných městem,

 • metodicky zajišťuje zápis do mateřských škol a do 1. tříd základních škol,

 • zajišťuje administraci Výboru pro vzdělávání zastupitelstva města

 • podílí se na kulturních aktivitách pořádáním prezentačních výstav dětských prací;

  Státní správa:

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu své působnosti (ORP Liberec) a předává jej Krajskému úřadu Libereckého kraje.

 • zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření včetně podkladů pro zúčtování finančních prostředků ze státního rozpočtu za školy a školská zařízení,

 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení,

 • předává v rámci obce s rozšířenou působností za školy a školská zařízení zřizované obcí údaje z dokumentace ze škol, školských zařízení a školních matrik.

   

 

Samostatná působnost
1. připravuje opatření pro zabezpečení zákonných povinností města v zajišťování základní školní docházky dětí žijících na území statutárního města Liberec;
2. připravuje podklady pro samosprávné orgány města při určování struktury základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a jejich spádových obvodů;
3. zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území statutárního města Liberec;
4. prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje aktualizuje změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Liberec;
5. přijímá opatření na základě výsledků inspekční a kontrolní činnosti České školní inspekce ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Liberec;
6. organizuje obsazování míst ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a připravuje podklady pro jejich jmenování a odvolání;
7. připravuje podklady pro stanovení platu a odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec;
8. připravuje podklady pro zřízení školských rad u základních škol, připravuje vydání volebního řádu rad a navrhuje členy - zástupce za zřizovatele;
9. projednává s řediteli příspěvkových organizací výši příspěvku města na provoz;
10. uzavírá smlouvy o zajišťování stravování se soukromými dodavateli jídel a provádí finanční vypořádání;
11. zajišťuje agendu „Dotačního programu podpory provozu mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není statutární město Liberec“;
12. zajišťuje agendu „Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů“;
13. poskytuje občanům poradenství v oblasti školské problematiky;
14. zajišťuje činnost Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání;
15. metodicky usměrňuje činnost příspěvkových organizací v gesci oddělení a podílí se na konzultační pomoci v oblasti legislativy příspěvkových organizací;
16. zpracovává podklady ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem a předkládá příslušné návrhy na změny radě a zastupitelstvu města;
17. zajišťuje veškerou administraci fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání;
18. připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání a následně provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých finančních prostředků;
19. rozhoduje o udělení souhlasu a vydává souhlas s umístěním sídla v objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec, k nimž má právo hospodařit příspěvková organizace nebo jde o objekty ve správě odboru;
20. vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;
21. zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města;
22. provádí kontrolní činnost na úseku své působnosti;
23. schvaluje přijetí darů v souladu se zřizovacími listinami příspěvkových organizací;
24. spolupracuje s kulturními zařízeními na území města Liberce;
25. zabezpečuje vedení kroniky města Liberec, poskytuje podklady pro vedení kroniky, zajišťuje předávání kronik státnímu archivu a 1x ročně předkládá radě města zprávu o stavu kroniky;
26. zajišťuje slavnostní obřady – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, výučních listů a absolventských diplomů, oceňování dárců krve;
27. podílí se na organizaci kulturních a společenských akcí pořádaných městem Liberec;
28. zajišťuje činnost komise pro občanské obřady a záležitosti, vč. zajišťování gratulací pro jubilanty;
29. ve spolupráci s personálním oddělením připravuje podklady pro stanovení platů a odměn ředitelům neškolských příspěvkových organizací, které jsou v gesci oddělení, a předkládá je radě města k projednání.

Přenesená působnost
Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
1. předává údaje z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik školami a školskými zařízeními zřizovanými obcí nebo svazkem obcí krajskému úřadu prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností;
2. předkládá návrhy krajskému úřadu na rozepisování a poskytování finančních prostředků podle § 160 odst. 1 písm. c) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí;
3. přijímá informace od krajského úřadu o rozpisu prostředků;
4. zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle odstavce 6 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými MŠMT podle § 170 písm. c) a krajskými normativy a předávání jich krajskému úřadu;
5. zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozborů hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými podle odstavce 6 písm. b) podle osnovy a postupu stanoveného MŠMT podle § 170 písm. d);
6. přijímá rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytované školám nebo školským zařízením, které zřizuje obec nebo svazek obcí.

 

Přehled školských organizací včetně kontaktů zde.

Přehled kulturně společenských organizací včetně kontaktů zde.