Odbor správy veřejného majetku

Mgr. Lukáš Hýbner

Foto - portrét
vedoucí odboru správy veřejného majetku
Tel.: 48 524 3461
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.03

Odbor správy veřejného majetku

Sídlo: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec V-Kristiánov
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485 243 461

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Kozáková Romana referent odboru správy veřejného majetku spisový uzel, Dětské dopravní hřiště Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3504
Pourová Jitka referent ekonomický a organizační rozpočtář odboru Jablonecká 41/27 2.02 48 524 3532
Sedláčková Jana referent odboru správy veřejného majetku hlášení závad Marushka, služebnosti (věcná břemena) Jablonecká 41/27 3.06 48 524 3757
Mgr. Sitko Adam referent odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3466
Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Neumannová Petra referent odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3463

Oddělení technické správy

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Benda Milan specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3882
Beranová Jitka referent investic a oprav lokalita: Liberec Jeřáb - část, Růžodol I - část, Františkov u Liberce - část, Liberec Perštýn - část, Liberec Kristiánov - část, Liberec Nové město, Liberec Staré město - část Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3441
Bc. Černá Denisa referent oddělení technické správy lokalita: Horní Hanychov, Dolní Hanychov, Ostašov, Machnín, Františkov, Karlinky, Doubí, Horní Růžodol-část, Janův Důl, Pilínkov, Horní Suchá, Růžodol I-část, Karlov pod Ještědem, Bedřichovka, Rochlice-část, Jeřáb Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3442
Hanušová Pavla technik veřejného osvětlení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Ing. Havlišta Karel referent oddělení technické správy technická správa veřejného osvětlení – světelná signalizační zařízení Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3884
Jarešová Vendula referent investic a oprav Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3881
Junová Jana referent investic a oprav Jablonecká 41/27 1.12 48 524 3464
Mgr. Mach Martin referent oddělení technické správy Správa pasportu komunikací Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Malá Petra referent oddělení technické správy lokalita: Nové Pavlovice, Staré Pavlovice, Ruprechtice, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Rudolfov, Starý Harcov - část, Liberec Staré město, Růžodol I – část, Liberec Nové město Jablonecká 41/27 1.14 48 524 3871
Růžičková Kristýna referent investic a oprav investice odboru správy veřejného majetku Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3460
Ing. Švanda Jaromír specialista veřejného osvětlení a světelných signalizačních zaří Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3883
Ing. Vaner Čestmír vedoucí oddělení technické správy Jablonecká 41/27 2.34 48 524 3465
Zemler Kateřina referent oddělení technické správy Jablonecká 41/27 3.01 48 524 3443

Oddělení komunálních služeb

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Bažantová Pavla referent oddělení komunálních služeb provoz krematoria + pohřební služba U Krematoria 460 48 524 3459
Bažantová Šárka hrobník údržbář - zahradnice
Crháková Olga referent oddělení komunálních služeb správa Rekreačního a sportovního areálu Vesec (RASAV) RASAV 117 48 524 3877
Černý Jiří hrobník údržbář
Hakenová Radomíra referent oddělení komunálních služeb U Krematoria 460 48 524 3537
Hudec Pavel pracovník kremačního zařízení U Krematoria 460 .
Chvojka Jiří hrobník údržbář
Chvojková Drahomíra uklizečka U Krematoria 460
Kalinová Jaroslava referent oddělení komunálních služeb správa hřbitovů U Krematoria 460 48 524 3457
Ing. Kovačičin Jiří vedoucí oddělení komunálních služeb U Krematoria 460 48 524 3876
Loubek Boris hrobník údržbář
Marek Josef hrobník údržbář
Peroutka Roman hrobník údržbář
Bc. Vojtová Jana referent oddělení komunálních služeb správa hřbitova u krematoria U Krematoria 460 48 524 3462
POPIS ČINNOSTI:

Odbor správy veřejného majetku:

 • zajišťuje komplexní provozní činnosti při zajištění integrovaného dopravního systému na území statutárního města Liberec (dále jen „SML“) i mimo něj (v rozsahu území obsluhovaném dopravcem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen „DPMLJ“), případně dalších linek MHD na území statutárního města jiných dopravců);
 • komplexně zajišťuje agendu koncepce městské hromadné dopravy v Liberci; vykonává administrativní supervizi nad činností DPMLJ, a. s.

Dále se odbor člení na:

Oddělení technické správy:

 • komplexně vykonává činnosti správce komunikací v majetku SML, mimo prohlídek komunikací a souvisejícím zadáváním oprav v rámci běžné údržby dle zákona č. 13/1997 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.
 • komplexně zajišťuje veškerou činnost SML jako investora investičních akcí na komunikacích, mostech, veřejném osvětlení včetně souvisejících objektech a nemovitostech svěřených do působnosti odboru
 • komplexně vykonává všechny činnosti správce a zajišťuje servis a rozšiřování veřejného osvětlení, světelných signalizačních zařízení včetně nástavbových systémů dopravy a specifických druhů osvětlení při zvláštních příležitostech, vánoční výzdoby aj.;

Oddělení komunálních služeb:

 • zajišťuje správu, údržbu a provoz pohřebišť v majetku města, včetně souvisejících služeb v oblasti pohřebnictví, komplexně za SML zajišťuje agendu pohřebnictví spojenou s krematoriem, provozem krematoria, opravy a údržby budovy včetně příslušenství
 • komplexně zajišťuje provoz pohřební služby města Liberce;
 • zajišťuje správu, údržbu a provoz areálu RASAV včetně oprav a údržby budovy a příslušenství ve vlastnictví SML;

 

Samostatná působnost

 1. V rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč;

 2. jménem SML uzavírá smlouvy na dobu kratší než 30 dnů o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je odboru svěřen do správy;

 3. podílí se na koncepci energetické náročnosti budov,

 4. zajišťuje komplexní provozní činnosti při zajištění integrovaného dopravního systému na území statutárního města Liberec (dále jen „SML“) i mimo něj (v rozsahu území obsluhovaném dopravcem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (dále jen „DPMLJ“), případně dalších linek MHD na území statutárního města jiných dopravců);

 5. zajišťuje projednávání změn jízdních řádů městské hromadné dopravy s dotčenými komisemi městských částí, obcemi obsluhovanými dopravcem DPMLJ zapojenými do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (dále jen “IDOL“), dopravci, organizátorem a koordinátorem IDOL společností KORID LK, s.r.o. (dále jen „KORID LK“), včetně řešení připomínek a stížností;

 6. zajišťuje tvorbu a projednávání tarifu a tarifního uspořádání na území statutárního města SML s dotčenými komisemi městských částí, KORID LK a dopravci, v návaznosti na IDOL;

 7. zajišťuje projednávání s KORID LK oblast tarifní problematiky, smluvních a přepravních podmínek IDOL, řešení financování IDOL;

 8. zajišťuje spolupráci s KORID LK při vytváření návazností v jízdních řádech (zejména na hranicích město/region) a při odstraňování případných souběhů linek objednávaných SML a Libereckým krajem včetně zpracování seznamů zaručených přípojů, řešení uzavírek, objížděk a použití záložních vozidel;

 9. zajišťuje spolupráci s KORID LK na zajišťování marketingu veřejné dopravy;

 10. zajišťuje tvorbu a projednávání nařízení o stanovení maximálních cen jízdného na území SML, účastní se vypracování vyhlášek a nařízení města, týkající se problematiky městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“);

 11. zajišťuje přípravu smluv o závazku veřejné služby s dopravci zajišťujících MHD na území SML a území, kde obsluhu zajišťuje dopravce DPMLJ (v souladu se smlouvou s KORID LK), vyčíslení finanční náročnosti, kontroly fakturace a následného vyúčtování;

 12. zajišťuje ověřování trvající způsobilost dopravce případně dopravců po dobu trvání smlouvy;

 13. zajišťuje přípravu ostatních smluv dotýkajících se MHD nebo dopravců včetně vystavování faktur a kontroly (smluvní přeprava, výpůjčky majetku, převody majetku apod.);

 14. zajišťuje přípravu smluv s návazností na IDOL, tj. týkající se integrace, tarifní dohody o stanovení podílu tržeb mezi dopravci, smlouvy o úhradě protarifovacích ztrát, smlouvy o úhradě kompenzací na zajištění dopravní obslužnosti (zápočtové smlouvy), aj.;

 15. zajišťuje zastupování obce dle § 11, odst. 3a) zákona č. 111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na území SML, vydáváním vyjádření k udělení či změně licencí v silniční dopravě pro dopravní úřady (vedení linek na území SML, počet a umístění zastávek, společné vyjádření i za správce místních komunikací);

 16. zajišťuje zpracování návrhu příjmové stránky rozpočtu města (příjmy ze smluvní dopravy, platby od Libereckého kraje, potažmo KORID LK v rámci smluv týkající se dopravní obslužnosti, příjmy z nájemních smluv aj.) a návrhu výdajové stránky související s oblastí MHD včetně objednávek veřejných služeb;

 17. zajišťuje zpracování věcných částí dokumentacepři financování majetku města v oblasti MHD pořízeného z dotačních programů EU;

 18. zajišťuje verifikaci investičních potřeb SML do dopravní infrastruktury, předkládá návrhy investic;

 19. zajišťuje sledování a analýzu ekonomických vazeb v rámci IDOL na území SML a obcí obsluhovaných dopravcem DPMLJ;

 20. zajišťuje dohled nad rozúčtováním tržeb z přestupních jízdních dokladů IDOL, které jsou použity na linkách objednávaných a hrazených SML;

 21. zajišťuje zpracování analýzy efektivity veřejné dopravy, sledování a vyhodnocování přepravního zatížení jednotlivých tras a spojů linek MHD ve vazbě na podněty a hlášení v dispečerských hlášeních dopravců, spolupráce při plánování a aktualizaci modelu dopravy;

 22. zajišťuje tvorbu dopravních a koncepčních záměrů SML (optimalizace dopravy, modelování, změny linkování aj.) a IDOL v oblasti dopravní obslužnosti;

 23. zajišťuje evidenci a kontrolu plánovaných a skutečně realizovaných výkonů, nákladů, tržeb a ztrát u jednotlivých dopravců zajišťujících MHD na území SML a území, kde obsluhu zajišťuje dopravce DPMLJ;

 24. zajišťuje koordinaci elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a jejich technickou a provozní propojitelnost;

 25. zajišťuje supervize nad přepravní a tarifní kontrolou;

 26. zajišťuje vyřizování podnětů, petic a stížnosti v oblasti veřejné dopravy v souladu s příslušnými právními a interními předpisy ve spolupráci s právním oddělením;

 27. zajišťuje definování kvality veřejné přepravy prostřednictvím technických a provozních standardů, požadavků na vozový park, počet, povinné minimální vybavení a stáří vozidel;

 28. zajišťuje definování rozsahu veřejné přepravy včetně rozsahu dopravních výkonů a zajišťování jejich úpravy v závislosti na potřebách jednotlivých objednatelů dopravní obslužnosti;

 29. realizuje výběrové/zadávací řízení pro zajištění dopravní obslužnosti, popř. realizuje výběrová/zadávací řízení pro zajištění dopravní obslužnosti v jednotlivých územích po přechodné období

 30. zajišťuje průběžné řízení a kontrolu činnosti DPMLJ ve všech oblastech fungování, průběžné vyhodnocování plnění věcných a finančních plánů DPMLJ, včetně projednání opatření, která zajistí naplnění naplánovaných cílů, zejména pak zajišťuje:

a) kontrolu předběžného odborného odhadu výše kompenzace pro stanovení adekvátní výše zálohových úhrad předložený DPMLJ;

b) pravidelnou kontrolu zprávy o plnění závazku veřejné služby s vyčíslením naplnění odborného odhadu kompenzace;

c) pravidelné vyúčtovávání zálohy k úhradě kompenzace (přeplatek, nedoplatek);

d) kontrolu správnosti, průhlednosti a oprávněnosti úhrady kompenzace, kontrolu nakládání DPMLJ s finančními prostředky poskytnutými v rámci kompenzace (prostředky nesmí být použity k jiným účelům než k realizaci sjednaného závazku veřejné služby);

e) kontrolu dodržování všech aspektů smlouvy (rozsah, kvalita služby), použití přiměřeného zisku, dodržování plánů obnovy vozového parku včetně prokazování souvisejících investic včetně uplatňování sankcí za nedodržení smlouvy (smluvní pokuty);

f) úpravu finančního modelu, na základě kterého je poskytnuta kompenzace v definované výši, v souvislosti s:

i) podstatnou změnou tržeb MHD a cen rozhodujících vstupů (nafta, energie, náhradní díly, aj.);

ii) podstatnou změnou ve vývoji osobních nákladů;

iii) změnami vyvolanými rozhodnutím třetích stran (legislativní změny výše DPH, změna výše sociálního a zdravotního pojištění, změna účetních a daňových předpisů, aj.);

iv) změnou tarifu MHD;

v) změnou finančních toků v rámci integrovaného dopravního systému Libereckého kraje;

g) kontrolu na základě finančního modelu, zda navrhovaná kompenzace není nadměrná;

h) přípravu návrhů právních předpisů SML vydávaných v přenesené působnosti v oblasti MHD, včetně jejich projednávání a odsouhlasení;

31. zajišťuje přípravu návrhů a podkladů pro jednání Rady a Zastupitelstva města a zabezpečovat plnění jimi přijatých usnesení;

32. komplexně zajišťuje agendu koncepce městské hromadné dopravy v Liberci; vykonává administrativní supervizi nad činností DPMLJ, a. s.

Aktuality odboru

26.05.2022

Bezpečnější provoz v Rekreačním a sportovním areálu Vesec

Bezpečnější vyhýbání na komunikaci v areálu.
 
09.05.2022

Nová podoba bistra v Rekreačním a sportovním areálu Vesec

Přijďte navštívit nově zrekonstruované bistro a dětský koutek do areálu ve Vesci.
 
03.05.2022

Zdokonalovací a kondiční jízdy na motorkách zdarma v Rekreačním a sportovním areálu Vesec

Motokurzy pro veřejnost v Rekreačním a sportovním areálu Vesec zdarma.
 
26.04.2022
 
Předchozí
1
...

 

Nastavení cookies