detail

A) Samostatná působnost

1. ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti podnikajícím fyzickým a právnickým osobám dle § 58 odst. 2 a 3 zákona o obcích; tato působnost je odboru svěřena zcela radou města podle § 102 odst. 2 písm.„k“ zákona o obcích, o této činnosti podává jednou ročně zprávu radě města.

B) Přenesená působnost

1. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č.185/2001 Sb., o  odpadech a o změně některých dalších zákonů;

2. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím a obecním úřadům obcí s rozšířenou přenesenou působností podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;

3. je dotčeným orgánem státní správy v řízeních podle zvláštních předpisů, zejména stavebního zákona, zákona č 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci – IPPC), v platném znění, a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (zákon o EIA);

4. projednává přestupky podle radou města schválené věcné a funkční příslušnosti;

5. podává informace veřejnosti podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

6. přezkoumává rozhodnutí správních orgánů městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. vydaná ve správním řízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.