detail

Samostatná působnost
1. vydává dílčí vyjádření k územním řízením z hlediska účastníka územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona;
2. na základě podkladů samosprávných odborů zajišťuje vyjádření a zastupuje statutární město Liberec ve správních řízeních, uzavírá smlouvy o souhlasu s provedením stavby nebo opatření, a to v případech, kdy tato pravomoc není přenesena na jiné odbory;

Dále se odbor člení na oddělení:
- oddělení územního plánování (MML HAUP)
- oddělení ÚAP a GIS (SML a MML HAAP)
- oddělení urbanismu a architektury (SML HAUA)

pozn.: MML znamená, že oddělení vykovává přenesenou působnost

           SML znamená, že oddělení vykonává samostatnou působnost

           U dokumentů odboru je vždy uvedena zkratka oddělení, které je má na starosti anebo je vyřizuje. Pro správné vyřízení žádosti je vždy nutné

           využít správný formulář.