detail

A) Samostatná působnost
 1. vede evidenci o aktivitách města při spolupráci se zahraničními městy a regiony;
 2. organizuje služební cesty do zahraničí, eviduje cestovní zprávy primátora, náměstků, primátora;
 3. zajišťuje vyřízení žádostí o povolení užití městského znaku, schvaluje používání městského loga jinými subjekty, poskytuje vzor aktuálního znaku a loga a kontroluje vizuální správnost;
 4. zajišťuje tvorbu a realizaci plánu komunikace s veřejností a médii;
 5. organizuje tiskové konference, zajišťuje tiskové zprávy a další informace pro média a aktivně s nimi spolupracuje;
 6. pravidelně sestavuje a aktualizuje jednotnou databázi médií;
 7. v případě potřeby zajišťuje krizovou komunikaci města s občany, a to zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků;
 8.  navrhuje koncepci televizních a rozhlasových pořadů prezentujících SML;
 9. podílí se na tvorbě Libereckého zpravodaje;
 10. zajišťuje zadávání inzerce SML v médiích;
 11. zaznamenává a archivuje informace týkající se města, pořizuje přehled denního tisku a dalších médií;
 12. zodpovídá za tvorbu, rozvoj a aktuálnost internetových stránek města;
 13. udržuje mezinárodní kontakty s partnerskými městy, zajišťuje přijímání zahraničních návštěv, komunikuje se zastupitelskými úřady;
 14. komplexně připravuje a zajišťuje protokolární přijetí tuzemských i zahraničních návštěv, pořizuje fotodokumentaci z protokolárních jednání a dalších akcí;
 15. pořizuje fotografická díla dle potřeb SML a vede jejich archivaci;
 16. organizuje a moderuje besedy s občany, diskusní pořady primátora města a náměstků města.
B) Přenesená působnost
Nevykonává

Nastavení cookies