detail

Oblast majetkové evidence
A) Samostatná působnost
 • na základě příslušných vnitřních směrnic provádí fyzickou inventarizaci veškerého nemovitého majetku spravovaného statutárního města Liberec, pokud nebyl svěřen do správy jiného útvaru nebo organizace, kde je inventarizace prováděna samostatně, zpracovává podklady o provedených inventarizacích a jejich výsledcích pro inventarizační komisi;
 • komplexně zajišťuje agendu pronájmu objektů a prostorů vyjma těch, které spravují jiné útvary MML;
 • v rámci vyjádření vlastníka v příslušných správních řízeních vydává stanoviska, popř. dílčí stanoviska, za vlastníka nemovitostí (užívání veřejného prostranství, územní a stavební řízení apod.);
 • ve spolupráci s ostatními útvary MML předkládá ke schválení zřízení služebností (strpění sítí, služebnosti stezky, průhonu a cesty);
 • eviduje všechny smluvní vztahy (nájmy, výpůjčky atd.) k majetku města, administrativně zabezpečuje tyto smluvní vztahy za statutárního města Liberec vyjma majetku, který spravují jiné útvary MML či jiné organizace;
 • koordinuje proces povolování stánků, prodejních míst, a předzahrádek na pozemcích statutárního města Liberec;
 • ve spolupráci s příslušnými útvary MML, zabývajícími se rozvojem města a územní koncepcí, vytipovává veškerý, pro zajišťování veřejných funkcí statutárního města Liberec, nepotřebný majetek, který je možno privatizovat s cílem co nejvyššího výnosu;
 • posuzuje a předkládá, ve spolupráci s příslušnými útvary, orgánům statutárního města Liberec návrhy privatizačních projektů;
 • za statutárního města Liberec připravuje a příslušným orgánům navrhuje taková opatření, která budou směřovat ke zhodnocení majetku, zlepšení podmínek pro jeho privatizaci či zachování některých veřejných funkcí (např. změny územního plánu, scelení pozemků, zřízení služebností atd.);
 • ve spolupráci s ostatními útvary MML navrhuje orgánům statutárního města Liberec záměry vypořádání vztahů k majetku statutárního města Liberec, zejména nemovitostem, s cílem logického a harmonického uspořádání majetkoprávních vztahů; v této oblasti zpracovává veškeré podklady pro orgány, které rozhodují o privatizaci majetku statutárního města Liberec, zajišťuje styk s jednotlivými kupujícími a katastrálním úřadem, eviduje zaregistrované kupní smlouvy a platební podmínky, předává příslušným odborům podklady k následným úkonům souvisejícím se zcizením majetku statutárního města Liberec, vede evidenci o realizovaných prodejích;
 • v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem statutárního města Liberec smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku statutárního města Liberec na dobu kratší než 30 dnů;
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o přijetí peněžitého nebo movitého daru v hodnotě do 10 000,- Kč, pokud tato působnost není svěřena jiným odborům;
 • zpracovává stanoviska ke vzorům, metodikám, návrhům vyhlášek, nařízení a zásad a jejich změnám, interním směrnicím, předpisům a postupům, podílí se na tvorbě smluv;
B) Přenesená působnost

Nevykonává

Oblast sportu
 • propaguje město Liberec jako sportovní destinaci;
 • podílí se na tvorbě a aktualizaci strategického Plánu rozvoje sportu;
 • připravuje akční plán sportu pro daný kalendářní rok;
 • vytváří a koordinuje koncepci projektů v rámci rozvoje sportu, zjišťuje možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních fondů;
 • vytváří ediční plán realizace reklamy a inzerce v časopisech, vytváří články o sportovním dění ve městě do zvolených periodik;
 • spolupracuje s regionálními i národními institucemi při rozvoji sportu (Liberecký kraj, Euroregion Nisa, Národní sportovní agentura, MŠMT, apod.);
 • koordinuje a propaguje sportovní akce jiných subjektů, které mají potenciál zvýšit atraktivitu Liberce;
 • koordinuje sportovní akce na náměstí Dr. E. Beneše, vč. akcí externích pořadatelů, připravuje povolení pro pořadatele, vede kalendář sportovních akcí na náměstí;
 • vede a zpracovává veškerou agendu sportovního fondu a agendu individuálních dotací, včetně konzultace s žadateli o poskytnutí dotací a zpracovává podklady pro jednání Rady města Liberec a Zastupitelstva města Liberec projednané ve správních radách fondů;
 • spolupracuje se sportovními organizacemi na území města Liberec;
 • evidence sportovních zařízení ve vlastnictví statutárního města Liberec;
 • na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec uzavírá s příslušnými žadateli o dotace ze sportovního fondu smlouvy a odpovídá za kontrolu účelně využitých poskytnutých dotací;
 • organizuje a zabezpečuje poskytování veřejné služby v rámci provozování Městského stadionu Liberec;
 • připravuje stanoviska oddělení k majetkoprávním operacím u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • projednává možnosti propagace sportovních zařízení, zjišťuje pravidelnou komunikaci a vede evidenci sportovních zařízení ve městě, zpracovává přehled významných sportovních akcí;
 • zodpovídá za plnění koncesní smlouvy se společností SFM Liberec s.r.o.;
 • spolupracuje, komunikuje, uzavírá smluvní vztahy s jednotlivými společnostmi v rámci zajištění chodu sportovišť (Sportovního areálu Ještěď, Sportovního areálu Liberec, Plavecký bazén, Sportpark Liberec aj.) a kontroluje jejich plnění;
 • v rámci své působnosti uzavírá jménem statutárního města Liberec smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč;
 • zajišťuje činnost výboru pro sport.

 

 

 

Nastavení cookies