Oddělení silniční a dopravní

Ing. Simona Brabcová

vedoucí oddělení silničního a dopravního
Tel.: 48 524 3833
Budova: Dr. Milady Horákové 580/7
Č. dveří: 6.22

Oddělení silniční a dopravní

Sídlo: budova S TOWER (Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec)
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 38 36

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Apková Ivona referent oddělení silničního a dopravního zvláštní užívání komunikací - uzavírky, vyjádření ke stavbám Dr. Milady Horákové 580/7 6.21 48 524 3854
Coufalová Hana referent silničního správního úřadu zvláštní užívání komunikací - uzavírky, vyjádření ke stavbám Dr. Milady Horákové 580/7 6.20 48 524 3839
Fričová Jana referent oddělení silničního a dopravního zvláštní užívání komunikací – uzavírky, vyjádření ke stavbám Dr. Milady Horákové 580/7 6.20 48 524 3859
Ing. Hubáčková Petra referent silničního správního úřadu zvláštní užívání komunikací – uzavírky, vyjádření ke stavbám Dr. Milady Horákové 580/7 6.21 48 524 3829
Ohnsorgová Ivana referent oddělení silničního a dopravního zvláštní užívání komunikací -akce Dr. Milady Horákové 580/7 6.29 48 524 3838

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI
 • vyjadřování ke stavbám (připojení ke komunikaci a uložení sítí)
 • vydávání stanoviska k plánovací dokumentaci a regulačním plánům a  závazné stanovisko v územním řízení dle věcné příslušnosti v obvodu působnosti MML
 • reklamy, dopravní značení, výjimky z místní úpravy 
 • zvláštní užívání komunikací (lešení, zařízení staveniště, uzavírky, výkopové práce, havárie), vyhrazená stání, ZTP, sportovní a společenské akce
 • licence BUS, a TRAM, taxislužba

Oddělení silniční a dopravní

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy:
  · silničního správního úřadu, s výjimkou funkce speciálního stavebního úřadu (§ 16 zákona č. 13/1997 Sb.), pro místní komunikace na katastrálním území města Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, pro účelové komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace a silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti SML (§ 40, odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb.),
  · dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a  taxislužbu v obvodu rozšířené působnosti SML (zákon č. 111/1994 Sb.),
  · drážního úřadu pro tramvajovou a lanové dráhy (zákon č. 266/1994 Sb.) na  katastrálním území města Liberec,
  · správního orgánu na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v obvodu rozšířené působnosti SML (§ 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb.);
 2. vydává licence pro provozování městské autobusové dopravy (§ 10 zákona č. 111/1994 Sb.);
 3. vydává licence a úřední povolení pro tramvajovou a lanové dráhy (§ 11-17 a § 24 - 30 zákona č 266/1994 Sb.); vydává osvědčení o odborné způsobilosti a stanoviska k rozhodování o koncesi pro taxislužbu (§ 6 a § 8 zákona č. 111/1994 Sb.);
 4. rozhoduje o omezení provozu dráhy (§ 38 zákona č. 266/1994 Sb.);
 5. vydává rozhodnutí o závazku veřejné služby (§ 19 zákona č. 111/1994 Sb.);
 6. schvaluje jízdní řády (§ 17 zákona č. 111/1994 Sb., § 41 zákona č. 266/1994 Sb.);
 7. rozhoduje o odejmutí licence pro provozování městské autobusové dopravy a drážní dopravy (§ 15 zákona č. 111/1994 Sb., § 33 zákona č. 266/1994 Sb.);
 8. po přezkoušení vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla a nařizuje přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob k řízení drážního vozidla (§ 45 zákona č. 266/1994 Sb.);
 9. vydává rozhodnutí o zániku úředního povolení pro provozování dráhy (§ 18 zákona č. 266/1994 Sb.);
 10. povoluje po dohodě s Policií ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací uzavírky provozu na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.);
 11. povoluje po dohodě s Policií ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací zvláštní užívání komunikací, včetně reklamních zařízení, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.);
 12. rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu nebo omezení činnosti v silničních ochranných pásmech (§ 31 a 32 zákona č.13/1997 Sb.);
 13. rozhoduje o dočasném zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel a stanoví přechodnou úpravu silničního provozu (§ 19a zákona č. 13/1997 Sb.);
 14. rozhoduje o povolení k prodeji nevyzvednutého silničního vozidla (§ 19b zákona č. 13/1997 Sb.);
 15. ukládá povinnost provozovateli vraku jeho odstavení mimo silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci (§ 19c zákona č. 13/1997 Sb.)
 16. rozhoduje o zřízení věcného břemene za úhradu pro osazení dopravního značení a zařízení, veřejného osvětlení a tabulek s označením místních názvů (§ 35 zákona č. 13/1997);
 17. rozhoduje o zrušení komunikace (§ 18 zákona č. 13/1997 Sb.);
 18. rozhoduje o umístění pevné překážky na komunikaci (§ 29 zákona č. 13/1997 Sb.);
 19. rozhoduje o omezení veřejného provozu na účelových komunikacích (§ 7, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.)
 20. vydává deklaratorní rozhodnutí, zda se z hlediska komunikace jedná o uzavřený prostor nebo objekt (§ 7, odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.) a o existenci účelové komunikace ve smyslu § 7, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. (§ 14,2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.);
 21. zjišťuje zdroje ohrožení komunikace a rušení silničního provozu, rozhoduje o jejich odstranění (§ 35 zákona č. 13/1997 Sb.);
 22. zařazuje a vyřazuje pozemní komunikace do a ze sítě místních komunikací, rozděluje místní komunikace do tříd (§ 3 a 6 zákona č. 13/1997 Sb.);
 23. povoluje se souhlasem drážního úřadu a Policie ČR, zřízení úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace s  dráhou (§ 37 zákona č. 13/1997 Sb.);
 24. rozhoduje o připojování pozemních komunikací, zřizování, úpravách nebo zrušení sjezdu ze sousedních pozemků na  komunikaci (§ 10 zákona č. 13/1997 Sb.);
 25. vydává povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku na něm nebo na  mostním objektu (§ 25 a 36 zákona č. 13/1997 Sb.),
 26. projednává odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí, které vydal Úřad MO Vratislavice nad Nisou, jako silniční správní úřad;
 27. stanovuje užití dopravních značek, dopravního zařízení a rozhoduje o udělení výjimek z jejich platnosti po předchozím písemném stanovisku Policie ČR (§ 77, § 77a zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb.);
 28. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (§ 124, odst. 5, písm. m) zákona č. 361/2000 Sb.);
 29. vykonává státní odborný dozor nad silnicemi, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi, provozováním městské autobusové dopravy a taxislužby, provozováním drážní dopravy, včetně řízení o pokutách (§ 41, § 42a, § 42b zákona č.13/1997 Sb., § 34 a 35 zákona č. 111/1994 Sb., § 50 zákona č. 266/1994 Sb.);
 30. předkládá do porady vedení ke schválení jednotlivé žádosti na zvláštní užívání komunikace dle směrnice MML;
 31. zajišťuje agendu vyplývající z realizace práva shromažďovacího;
 32. podává návrh příslušnému stavebnímu úřadu na vymezení průjezdného úseku dálnice nebo silnice (§ 8 zákona č. 13/1997 Sb.);
 33. vydává stanoviska pro stavební úřad při používání komunikací při velkých stavbách (§ 38 zákona č. 13/1997 Sb.);
 34. vydává znak č. O5 pro praktické lékaře dle vyhlášky č. 30/2001 Sb.;
 35. rozhoduje o odstraňování zeleně dle § 19 a § 29 zákona č. 13/1997 Sb.;
 36. vydává stanoviska k plánovací dokumentaci a regulačním plánům a  závazné stanovisko v územním řízení dle věcné příslušnosti v obvodu rozšířené působnosti SML.

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies