Oddělení územního řízení a stavebního řádu

Mgr. Hana Recová

vedoucí oddělení územního řízení a stavebního řádu
Tel.: 48 524 3602
Budova: Frýdlantská 183/4
Č. dveří: 1.30

Oddělení územního řízení a stavebního řádu

Sídlo: Nový Magistrát
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1,460 59 Liberec 1Telefon: +420 485 243 616

V případě podávání informací a dotazů volejte na tel. 485 243 616.

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Horáčková Václava referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Liberec I., Nové Pavlovice XIII. Frýdlantská 183/4 1.31 48 524 3605
Bc. Janská Andrea referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Minkovice, Šimonovice, Rašovka, Perštýn IV. Frýdlantská 183/4 1.33 48 524 3611
Ing. Jeřábková Irena referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Svárov, Krásná Studánka XXXI., Stráž n. Nisou Frýdlantská 183/4 1.31 48 524 3613
Kubátová Miluše referent hospodářskosprávní Frýdlantská 183/4 1.11 48 524 3609
Ing. Pažoutová Pavlína referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Vesec XXV, Dolní Hanychov VIII Frýdlantská 183/4 1.14 48 524 3620
Perglerová Radmila referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Liberec III., Růžodol I XI. Frýdlantská 183/4 1.31 48 524 3603
Pokorná Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Staré Pavlovice XII., Ruprechtice XIV., Rudolfov XXI. Frýdlantská 183/4 1.16 48 524 3618
RNDr. Řezáč Václav referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Ostašov XX., Kateřinky XVII., Radčice XXXII., Karlov XXXV., Bedřichovka XXXIV., Machnín XXXIII. Frýdlantská 183/4 1.15 48 524 3607
Siková Olga referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Horní Suchá XXII., Horní Hanychov XIX. Frýdlantská 183/4 1.32 48 524 3606
Soldánová Michaela referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Vratislavice n. Nisou XXX., Kunratice XXIX. Frýdlantská 183/4 1.33 48 524 3610
Bc. Šmídková Lenka referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Pilínkov XXIV., Doubí XXIII., Hluboká XXVIII. Frýdlantská 183/4 1.14 48 524 3623
Ing. Štoková Petra referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Liberec II., Horní Růžodol VII., Janův Důl IX., Františkov X., Karlinky XVIII. Frýdlantská 183/4 1.32 48 524 3612
Vrabec Jaroslav referent oddělení územního řízení a stavebního řádu Rochlice VI., Javorník, Jeřmanice, Dlouhý Most Frýdlantská 183/4 1.34 48 524 3604
Vydrová Jana referent oddělení územního řízení - spec. SÚ dopravní Dopravní stavby v četně územních projednání Frýdlantská 183/4 1.13 48 524 3615
POPIS ČINNOSTI

Rozhodující činností oddělení je vydávání územních souhlasů , územních rozhodnutí o  umístění staveb a o využití území, vydávání stavebních povolení,  změn staveb před dokončením, souhlasů s provedením ohlášené stavby a  kolaudační souhlasy.

Na tomto oddělení jsou rovněž vydávána povolení k reklamním, propagačním a informačním zařízením, povolovány telekomunikační stavby a  vydávány souhlasy k dělení pozemků.

Další nejčastější činností tohoto oddělení jsou stanoviska, vyjádření ke stavbám, následují souhlasy se  změnou užívání  stavby, předčasné užívání staveb, povolení k odstranění staveb atd. Toto oddělení rovněž rozhoduje o přidělování či změnách čísel popisných, orientačních a  evidenčních dle zákona o obcích a prováděcích vyhlášek. Opatřením v  odůvodněných případech tato čísla ruší.

Zajišťuje také činnosti vyplývající z části čtvrté z hlavy II stavebního zákona - kontrolní prohlídky staveb - tj. zajišťuje ochranu veřejných zájmů, jakož i práv a právem chráněných zájmů právnických a  fyzických osob, vyplývajících ze stavebního zákona, z předpisů vydaných k jeho provedení , ze zvláštních předpisů, z ÚPD, z územních rozhodnutí, z  provádění staveb apod. 

V rámci své působnosti řeší přestupky, správní delikty, stížnosti a podněty.

V oddělení územního řízení a stavebního řádu je rovněž zařazen pracovník, který vykonává činnost speciálního stavebního úřadu pro stavby pozemních komunikací spadajících do kompetence magistrátu města.

Toto oddělení dále v případě potřeby provádí vyvlastňovací řízení.

Oddělení územního řízení a stavebního řádu

A) Samostatná působnost

1. opatřením přiděluje, mění či ruší čísla popisná, orientační a  evidenční dle zákona o obcích a prováděcí vyhlášky č.326/2000 Sb.;  provádí zároveň úpravy v příslušných databázích,

2. ukládá pokuty za porušení povinností fyzických a právnických osob dle § 56 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - označení objektů čísly popisnými, orientačními či evidenčními; tato působnost je odboru svěřena zcela radouměsta podle § 102 odst. 2 písm. "k" zákona  o  obcích.

 

B) Přenesená působnost

1. vykonává státní správu v rozsahu pověřeného stavebního úřadu ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Liberec (vymezeného územím obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, Šimonovice), na úseku územního řízení a stavebního řádu, zejména v řízeních zahajovaných na žádost, o nichž rozhoduje v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady, projednává je s právnickými a fyzickými osobami (navrhovateli) a posuzuje umístění, účinky, potřeby a důsledky navrhovaných staveb a činností podle příslušných právních předpisů a norem, a sleduje jejich realizaci;

 

2. vede územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, změně využití území, změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, dělení nebo scelování pozemků, ochranném pásmu;

 

3. stanovuje, ve kterých případech je možno sloučit územní a stavební řízení;

 

4. provádí další úkony v rámci těchto řízení - koordinace stanovisek dotčených orgánů státní správy, účastníků (především vlastníků dotčených parcel) a správců sítí, přerušování řízení, doplňování podkladů;

 

5. vede řízení o změně a zrušení územního rozhodnutí, vede zjednodušená územní řízení; vydává územní souhlas, vydává opatření o stavební uzávěře a územní opatření o sanaci území;

 

6. rozhoduje o umístění a povolení reklamních, informačních a propagačních zařízení;

 

7. vykonává činnost stavebního úřadu pro telekomunikační stavby;

 

8. vyjadřuje se k podkladům projednávaným v pracovní skupině pro koordinaci majetkoprávních operací za stavební úřad;

 

9. zajišťuje úkoly spojené s působností speciálního stavebního úřadu u staveb pozemních komunikací /§ 16 zákona č. 13/1997 Sb. a § 15 stavebního zákona/ pro místní a účelové komunikace v rámci území pověřeného obecního úřadu a u silnic II. a III. třídy v rámci území obce s rozšířenou působností Liberec;

 

10. provádí stavební řízení a povoluje stavby všeho druhu, pokud prováděcí či zvláštní předpisy nestanoví jinak;

 

11. provádí závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a vydává kolaudační souhlas (§ 119 až § 122 stavebního zákona);

 

12. vydává souhlasy k zahájení a následně povoluje zkušební provozy u staveb, které toto vyžadují;

 

13. vede řízení a vydává rozhodnutí o změně užívání stavby (v jejím účelu užívání);

 

14. vydává časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby;

 

15. vydává dodatečné povolení staveb, pokud tomu nebrání veřejný zájem;

 

16. povoluje odstranění staveb;

 

17. zajišťuje a provádí státní stavební dozor nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb;

 

18. provádí a vede veškerá další řízení, vyplývající ze SZ;

 

19. vyjadřuje se k ohlášeným stavebním úpravám, udržovacím pracím atd.;

 

20. vyjadřuje se k dělení staveb z hlediska konstrukčního dělení a funkčnosti (samostatné) stavby;

 

21. rozhoduje o stavebním určení nebytových prostor aj.;

 

22. zajišťuje evidenci (archivaci) spisového materiálu včetně jeho ukládání do příručních archivů;

 

23. V rámci vzájemné zastupitelnosti pracovníků odboru provádí na pokyn či se souhlasem vedoucího odboru i jednotlivé činnosti oddělení státního stavebního dozoru.

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.