Oddělení státního stavebního dozoru

Ing. Jaroslav Urban

vedoucí oddělení státního stavebního dozoru
Tel.: 48 524 3514
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 1.29

Oddělení státního stavebního dozoru

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec I
Telefon: +420 485 243 616

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Hejplíková Lenka referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3614
Juhasová Iva, DiS. referent oddělení státního stavebního dozoru nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.27 48 524 3625
Korbelářová Iveta archivářka agenda přestupků nám. Dr. E. Beneše 1/1 103 48 524 3785
Ing. Křepelová Marie referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3524
Ing. Sedláček Kamil referent oddělení státního stavebního dozoru nařízení, přestupky, vyvlastňovací řízení nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.28 48 524 3626
Stašíková Helena referent hospodářskosprávní nám. Dr. E. Beneše 183/22 1.27 48 524 3625

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Dozorová činnost

Oddělení státního stavebního dozoru (SUSD) primárně provádí dozorovou činnost podle stavebního zákona zejména formou kontrolních prohlídek rozestavěných i dokončených (užívaných) staveb a terénních úprav pozemků. Účelem dozorové činnosti je zjištění objektivního stavu věci, slovy zákona materiální pravdy staveb a pozemků, která je v prvé řadě konfrontována s existujícími doklady vyžadovanými stavebním zákonem a rovněž s požadavky stavebního zákona a právními předpisy vydanými k jeho provedení. 

Tato činnost je ze zákona prováděna na základě podnětu, nikdy na žádost. SUSD prověřuje podněty z úřední povinnosti pouze postupy a v rozsahu stanoveném zákonem. To, že podnět může být i písemnost či jiná forma zprávy, kterou pisatel označí či formuluje jako žádost, na této skutečnosti nic nemění. Právní důsledek pro podatele podnětu spočívá zejména v tom, že se automaticky nestává účastníkem případných řízení SUSD, která jsou v této oblasti vedena zásadně z úřední povinnosti a současně z moci úřední. Podatel má pouze právo, pokud se řádně identifikuje a v podání o to výslovně požádá, aby obdržel informaci o tom, že SUSD zahájilo řízení, nebo že neshledalo důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že postoupilo podnět jinému (příslušnému) správnímu orgánu (což může být v praxi i jiný odbor Magistrátu města Liberec). Podněty mohou být externí (od kohokoliv mimo Magistrát města Liberec), nebo interní (to jest zjištění z vlastních činností pracovníků stavebního úřadu, ale i ostatních pracovišť Magistrátu města Liberec).

V případě zjištění konkrétních nedostatků nebo závad pak SUSD vyzývá odpovědné osoby k jejich odstranění, popřípadě rozhodnutím nápravu nařizuje (např. provedení údržby, zabezpečovacích prací či odstranění nebezpečné stavby a pod.).

Jsou-li zjištěné nedostatky a závady projevem protiprávního jednání osob, které je stavebním zákonem vymezeno jako správní delikt, shromažďuje důkazy a zahajuje řízení o správním deliktu (přestupku), ve kterém posoudí okolnosti a odpovědnost za spáchání deliktu a na tomto základě rozhoduje o vině a sankci (pokutě) uložené pachateli deliktu.

U zjištěných nepovolených staveb a terénních úprav pak zahajuje řízení o odstranění stavby (terénních úprav) a spolupracuje s oddělením územního řízení a stavebního řádu, pokud vlastník zjištěné nepovolené stavby požádá o její dodatečné povolení.

 

 

Vyvlastňovací úřad

(podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění))

SUSD vede na žádost vyvlastňovatele vyvlastňovací řízení a vydává rozhodnutí o odnětí nebo omezení nebo přechodu vlastnického práva nebo práva odpovídajícímu věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě a o poskytnutí náhrady za odnětí nebo omezení těchto práv vyvlastňovanému. Vyvlastnění je přípustné jen pro účel stanovený zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních práv vyvlastňovaného.

podrobnosti o činnosti oddělení v detailu

Oddělení státního stavebního dohledu

A) Samostatná působnost

1. ukládá pokuty za porušení povinností fyzických a právnických osob dle § 56 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích - označení objektů čísly popisnými, orientačními či evidenčními; tato působnost je odboru svěřena zcela radou města podle § 102 odst. 2 písm. k) zákona o obcích;

B) Přenesená působnost

Vykonává státní správu na úseku stavebně správním v rozsahu pravomocí stavebního úřadu podle stavebního zákona, zejména v řízeních zahajovaných z moci úřední ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Liberec (vymezeného územím obcí Dlouhý Most, Jeřmanice, Liberec, Stráž nad Nisou, Šimonovice): 

1. zajišťuje především činnosti vyplývající z HLAVY II, § 132 stavebního zákona - stavební dozor - tj. ve veřejném zájmu vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, jakož i práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení;

2. zajišťuje a provádí státní dozor ve věcech stavebního řádu tj. dozírá na dodržování ustanovení stavebního zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, jakož i na dodržování opatření obecné povahy a rozhodnutí vydaných na základě stavebního zákona a v případě zjištěných nedostatků podle jejich povahy a zjištěných či možných následků vyzývá nebo rozhodnutím ukládá povinnost zjednání nápravy;

3. vyšetřuje, projednává a rozhoduje o zjištěných správních deliktech proti stavebnímu zákonu                 (přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících) a o uložení sankcí za prokázané delikty;

4. ve veřejném zájmu nařizuje neodkladné odstranění stavby a nutné zabezpečovací práce, nařizuje nezbytné úpravy vlastníkům stavby;

5. ve veřejném zájmu nařizuje vyklizení stavby, jestliže stavba bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví osob;

6. ve veřejném zájmu na základě interních a externích podnětů zajišťuje a provádí stavební dozor nad prováděním, užíváním a odstraňováním staveb a v případě zjištěných nedostatků podle jejich povahy a zjištěných či možných následků vyzývá nebo rozhodnutím ukládá povinnost zjednání nápravy;

7. nařizuje výkony rozhodnutí, následně zajišťuje jejich provedení příslušnou firmou - dle ustanovení správního řádu.

8. Vykonává přenesenou působnost v rozsahu pravomocí vyvlastňovacího úřadu podle zákona o vyvlastnění, v řízeních zahajovaných na žádost oprávněných osob podle zvláštních právních předpisů (telekomunikační zákon, energetický zákon a pod.), ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Liberec (vymezeného územím obcí Bílá, Bílý Kostel nad Nisou, Cetenov, Český Dub, Dlouhý Most, Hlavice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jeřmanice, Kryštofovo Údolí, Křižany, Liberec, Mníšek, Nová Ves, Oldřichov v Hájích, Osečná, Proseč pod Ještědem, Rynoltice, Stráž nad Nisou, Světlá pod Ještědem, Šimonovice, Všelibice, Zdislava).

9. Zajišťuje evidenci (archivaci) spisového materiálu včetně jeho ukládání do příručních archivů.

10. V rámci vzájemné zastupitelnosti pracovníků odboru provádí na pokyn či se souhlasem vedoucího odboru i jednotlivé činnosti oddělení územního řízení a stavebního řádu.

 

Aktuality odboru

04.10.2021

Aktivní kontroly stavenišť

Informace o specifických a nových postupech stavebního úřadu při kontrolách novostaveb.
 
08.04.2020

Stavební hluk a COVID-19

COVID-19 svým způsobem zavřel spoustu lidí v jejich domovech a každý se snaží zabavit, jak jen může. Hodně lidí tak dohání resty hektického života – úklid a opravy domova.
 

 

Nastavení cookies