detail

Odbor dopravy

(činnosti nezařazené do oddělení)

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

 1. rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí (§ 2 - 7 zákona č. 247/2000 Sb.);
 2. zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky (§ 32,33,38 - 45 zákona č. 247/2000 Sb.);
 3. provádí přezkoušení v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů dle § 52b zákona č. 247/2000 Sb.;
 4. eviduje seznamy přihlášených účastníků vstupního a pravidelného školení řidičů (§ 51 odst. 1, písm. h) zákona č. 247/2000 Sb.);
 5. provádí zkoušky po provedeném vstupním školení (§52b zákona č. 247/2000 Sb.);
 6. vydává průkaz profesní způsobilosti (§ 52c zákona č. 247/2000 Sb.);
 7. provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a uděluje pokuty při porušení zákona č. 247/2000 Sb. (§ 54 - 55 zákona č. 247/2000 Sb.).

Oddělení silniční a dopravní

A) Samostatná působnost

 1. po přezkoušení dle obecně závazné vyhlášky města č. 1/2016 vydává osvědčení o  složení zkoušky řidiče taxislužby z místopisu, z právních předpisů upravujících taxislužbu, na ochranu spotřebitele a ze znalosti obsluhy taxametru (§ 21b zákona č. 111/1994 Sb.).

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy:
  · silničního správního úřadu, s výjimkou funkce speciálního stavebního úřadu (§ 16 zákona č. 13/1997 Sb.), pro místní komunikace na katastrálním území města Liberec, vyjma katastrálního území Vratislavice nad Nisou, pro účelové komunikace, veřejně přístupné účelové komunikace a silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti SML (§ 40, odst. 4 a 5 zákona č. 13/1997 Sb.),
  · dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a  taxislužbu v obvodu rozšířené působnosti SML (zákon č. 111/1994 Sb.),
  · drážního úřadu pro tramvajovou a lanové dráhy (zákon č. 266/1994 Sb.) na  katastrálním území města Liberec,
  · správního orgánu na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v obvodu rozšířené působnosti SML (§ 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb.);
 2. vydává licence pro provozování městské autobusové dopravy (§ 10 zákona č. 111/1994 Sb.);
 3. vydává licence a úřední povolení pro tramvajovou a lanové dráhy (§ 11-17 a § 24 - 30 zákona č 266/1994 Sb.); vydává osvědčení o odborné způsobilosti a stanoviska k rozhodování o koncesi pro taxislužbu (§ 6 a § 8 zákona č. 111/1994 Sb.);
 4. rozhoduje o omezení provozu dráhy (§ 38 zákona č. 266/1994 Sb.);
 5. vydává rozhodnutí o závazku veřejné služby (§ 19 zákona č. 111/1994 Sb.);
 6. schvaluje jízdní řády (§ 17 zákona č. 111/1994 Sb., § 41 zákona č. 266/1994 Sb.);
 7. rozhoduje o odejmutí licence pro provozování městské autobusové dopravy a drážní dopravy (§ 15 zákona č. 111/1994 Sb., § 33 zákona č. 266/1994 Sb.);
 8. po přezkoušení vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla a nařizuje přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob k řízení drážního vozidla (§ 45 zákona č. 266/1994 Sb.);
 9. vydává rozhodnutí o zániku úředního povolení pro provozování dráhy (§ 18 zákona č. 266/1994 Sb.);
 10. povoluje po dohodě s Policií ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací uzavírky provozu na silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.);
 11. povoluje po dohodě s Policií ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací zvláštní užívání komunikací, včetně reklamních zařízení, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.);
 12. rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu nebo omezení činnosti v silničních ochranných pásmech (§ 31 a 32 zákona č.13/1997 Sb.);
 13. rozhoduje o dočasném zákazu stání nebo zastavení silničních vozidel a stanoví přechodnou úpravu silničního provozu (§ 19a zákona č. 13/1997 Sb.);
 14. rozhoduje o povolení k prodeji nevyzvednutého silničního vozidla (§ 19b zákona č. 13/1997 Sb.);
 15. ukládá povinnost provozovateli vraku jeho odstavení mimo silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci (§ 19c zákona č. 13/1997 Sb.)
 16. rozhoduje o zřízení věcného břemene za úhradu pro osazení dopravního značení a zařízení, veřejného osvětlení a tabulek s označením místních názvů (§ 35 zákona č. 13/1997);
 17. rozhoduje o zrušení komunikace (§ 18 zákona č. 13/1997 Sb.);
 18. rozhoduje o umístění pevné překážky na komunikaci (§ 29 zákona č. 13/1997 Sb.);
 19. rozhoduje o omezení veřejného provozu na účelových komunikacích (§ 7, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.)
 20. vydává deklaratorní rozhodnutí, zda se z hlediska komunikace jedná o uzavřený prostor nebo objekt (§ 7, odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.) a o existenci účelové komunikace ve smyslu § 7, odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. (§ 14,2 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.);
 21. zjišťuje zdroje ohrožení komunikace a rušení silničního provozu, rozhoduje o jejich odstranění (§ 35 zákona č. 13/1997 Sb.);
 22. zařazuje a vyřazuje pozemní komunikace do a ze sítě místních komunikací, rozděluje místní komunikace do tříd (§ 3 a 6 zákona č. 13/1997 Sb.);
 23. povoluje se souhlasem drážního úřadu a Policie ČR, zřízení úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace s  dráhou (§ 37 zákona č. 13/1997 Sb.);
 24. rozhoduje o připojování pozemních komunikací, zřizování, úpravách nebo zrušení sjezdu ze sousedních pozemků na  komunikaci (§ 10 zákona č. 13/1997 Sb.);
 25. vydává povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku na něm nebo na  mostním objektu (§ 25 a 36 zákona č. 13/1997 Sb.),
 26. projednává odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí, které vydal Úřad MO Vratislavice nad Nisou, jako silniční správní úřad;
 27. stanovuje užití dopravních značek, dopravního zařízení a rozhoduje o udělení výjimek z jejich platnosti po předchozím písemném stanovisku Policie ČR (§ 77, § 77a zákona č. 361/2000 Sb. a vyhlášky č. 294/2015 Sb.);
 28. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (§ 124, odst. 5, písm. m) zákona č. 361/2000 Sb.);
 29. vykonává státní odborný dozor nad silnicemi, místními komunikacemi a veřejně přístupnými účelovými komunikacemi, provozováním městské autobusové dopravy a taxislužby, provozováním drážní dopravy, včetně řízení o pokutách (§ 41, § 42a, § 42b zákona č.13/1997 Sb., § 34 a 35 zákona č. 111/1994 Sb., § 50 zákona č. 266/1994 Sb.);
 30. předkládá do porady vedení ke schválení jednotlivé žádosti na zvláštní užívání komunikace dle směrnice MML;
 31. zajišťuje agendu vyplývající z realizace práva shromažďovacího;
 32. podává návrh příslušnému stavebnímu úřadu na vymezení průjezdného úseku dálnice nebo silnice (§ 8 zákona č. 13/1997 Sb.);
 33. vydává stanoviska pro stavební úřad při používání komunikací při velkých stavbách (§ 38 zákona č. 13/1997 Sb.);
 34. vydává znak č. O5 pro praktické lékaře dle vyhlášky č. 30/2001 Sb.;
 35. rozhoduje o odstraňování zeleně dle § 19 a § 29 zákona č. 13/1997 Sb.;
 36. vydává stanoviska k plánovací dokumentaci a regulačním plánům a  závazné stanovisko v územním řízení dle věcné příslušnosti v obvodu rozšířené působnosti SML.

Oddělení registru řidičů

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MML na úseku evidence řidičů (§ 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 2. uděluje, rozšiřuje, podmiňuje, omezuje, pozastavuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění a ruší podmínění nebo omezení řidičského oprávnění (§ 92 - § 95, 98 - 102 zákona
  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 3. nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 96 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 4. nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění (§ 97 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 5. vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy a vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů (§ 109, § 110, § 111, § 112 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 6. vyměňuje řidičské průkazy členských států, řidičské průkazy vydané cizím státem
  (§ 116 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 7. zapisuje do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem skutečnosti týkající se uložení trestu zákazu řízení motorových vozidel nebo odnětí, omezení či podmínění řidičského oprávnění a oznamuje je orgánu cizího státu, který tento mezinárodní řidičský průkaz vydal (§ 107 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 8. vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů (§ 119 – § 121 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 9. provádí v registru řidičů záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů;
 10. projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů
  (§ 123f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 11. vydává potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu (§ 115 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 12. provádí změny v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu (§ 108 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 13. rozhoduje o zadržených řidičských průkazech (§ 118c zákona č. 361/2000 Sb.,
  o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 14. vydává paměťové karty pro digitální tachografy (§ 110a zákona č. 361/2000 Sb.,
  o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů);
 15. projednává přestupky dle § 42a a správní delikty dle § 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích;
 16. projednává ostatní přestupky na úseku dopravy a přestupky na úseku silničního hospodářství dle § 23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
 17. projednává ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a  přestupky proti pořádku v územní samosprávě dle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích;
 18. projednává přestupky dle § 16 a správní delikty dle § 16a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
 19. projednává přestupky dle § 83 a správní delikty dle § 83a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
 20. projednává správní delikty dle § 56 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel;
 21. projednává přestupky a správní delikty dle § 125c, § 125d a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
 22. rozhoduje o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti po uplynutí poloviny doby výkonu této sankce;
 23. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel (§ 79 odst. 1 písm. j) zákona
  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení registru vozidel

A) Samostatná působnost

Nevykonává

B) Přenesená působnost

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti SML na úseku registrace silničních vozidel a stanovení technické způsobilosti jednotlivě vyrobených, přestavěných a dovezených silničních vozidel v rozsahu zákona č. 56/2001 Sb.;
 2. zapisuje údaje a jejich změny do registru silničních vozidel (§ 5, 6, 8-11 zákona č. 56/2001 Sb.);
 3. přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona č. 56/2001 Sb.);
 4. rozhoduje o přidělení registrační značky na přání a přiděluje registrační značky na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (§ 7b – 7d zákona č. 56/2001 Sb.);
 5. rozhoduje o  vyřazení vozidla (dočasném) a zapisuje zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel (§ 12 a13 zákona č. 56/2001 Sb.);
 6. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 – 33b zákona č. 56/2001 Sb.);
 7. schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb.);
 8. rozhoduje o povolení manipulačního provozu (§38b zákona č. 56/2001 Sb.);
 9. rozhoduje o udělení a odejmutí oprávnění k provozování stanice měření emisí (§ 63 zákona č. 56/2001 Sb.);
 10. uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí (§ 63 – 66 č. 56/2001 Sb.);
 11. povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona č. 56/2001 Sb.);
 12. schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání (§ 9,10 zákona č. 247/2000 Sb.);
 13. vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona č. 56/2001 Sb.);
 14. vede registr historických a sportovních vozidel (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 15. přiděluje historickým vozidlům zvláštní registrační značku pro historické vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro historické vozidlo (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 16. vydává osvědčení o registraci a průkaz historického vozidla (§80 zákona č. 56/2001);
 17. vydává technický průkaz vozidla, přiděluje sportovním vozidlům zvláštní registrační značku pro sportovní vozidlo a přiděluje tabulku se zvláštní registrační značkou pro sportovní vozidlo (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 18. registruje historické vozidlo na základě protokolu o platném testování historického vozidla (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 19. schvaluje technickou způsobilost sportovního vozidla a registruje na základě protokolu o testování sportovního vozidla (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 20. vede údaje o testování historických a sportovních vozidel (§80 zákona č. 56/2001 Sb.);
 21. rozhoduje o přestupcích fyzických osob a správních deliktech právnických osob a podnikajících fyzických osob (83 a 83a zákona č. 56/2001 Sb.).

 

Nastavení cookies