detail

A) Samostatná působnost

 1. koordinuje spisovou službu MML; zpracovává metodiku provozu elektronického systému spisové služby; metodicky dohlíží na dodržování spisového řádu na jednotlivých odborech; provozuje podatelny a spisovny magistrátu; provádí archivování a skartace písemných materiálů, technické dokumentace a projektů; eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je příslušným odborům, odesílá dokumenty, připravené k  vypravení prostřednictvím datové schránky města;
 2. archivuje originály smluv uzavíraných SML;
 3. zajišťuje provoz recepcí a infopointů MML, podává informace a poskytuje formuláře a infomateriály;
 4. zajišťuje obsahovou náplň elektronických komunikačních vazeb mezi MML a veřejností (SMS kanály, internet, webové portály atd.);
 5. zajišťuje centrální evidenci podaných žádostí o informace, předává žádosti příslušným odborům dle obsahového zaměření požadované informace a vypracovává výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.;
 6. zajišťuje telefonické spojení veřejnosti s  MML;
 7. zajišťuje vyřizování úředních záležitostí a pohyb občanů s  handicapem v  budovách MML;
 8. zajišťuje zveřejnění vyhlášek a úředních písemností na úředních deskách a vyvěšení informací o aktuálních akcích a jednáních s  veřejností v  budově radnice;
 9. vede evidenci zápůjček klíčů v  budovách MML;
 10. zajišťuje provoz spisoven a péči o spisový materiál (přebírání materiálů z jednotlivých odborů do ústřední spisovny, uložené předepsaným způsobem do archivačních krabic, vedení evidence zapůjčených písemností v zápůjční knize, každoroční skartaci materiálů s prošlou archivační lhůtou ve spolupráci s  příslušným státním archivem);
 11. zajišťuje koordinované zásobování MML kancelářskými potřebami a dalším provozním materiálem;
 12. zajišťuje komplexní provoz autoparku magistrátu včetně zajištění prostor pro parkování vozidel MML;
 13. podílí se na materiálním zabezpečení voleb a referend;
 14. plní úkoly související se zajištěním provozu a správy veškeré telefonie na SML - v této oblasti spolupracuje s jednotlivými operátory hlasových služeb pevných sítí a sítí GSM;
 15. zajišťuje agendu razítek.

B) Přenesená působnost

Nevykonává.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.