Hodnocení SEA

V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bylo nutné prověřit u Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 2020 její možné vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. V průběhu dubna vypracovávala firma AF-CITYPLAN s.r.o., vítěz výběrového řízení, Oznámení koncepce. Následně 30. dubna byl Krajský úřad Libereckého kraje požádán o zahájení zjišťovacího řízení na základě předloženého Oznámení koncepce. 16. května Krajský úřad koncepci zveřejnil a následně bylo možné se k ní do 6. června vyjadřovat.


Dne 23. června 2014 byl vydán závěr zjišťovacího řízení s výsledkem, že Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 - 2020 nebude dále posuzována podle zákona za podmínek, že v dokumentu budou opraveny některé nedostatky, které se týkají analytické, nikoliv návrhové části. Bylo odůvodněno, že se u koncepce nepředpokládá žádný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví takový, který by odůvodňoval potřebu dalšího posuzování.


Závěr zjišťovacího řízení byl 25. června zveřejněn v souladu se zákonnými podmínkami na úřední desce magistrátu města Liberec, dostupný je rovněž zde.

Nastavení cookies