Harmongram

Harmonogram aktivit související s aktualizí strategie rozvoje je následující:

Název aktivity

Termín

Zahájení Aktualizace strategie- ZM

1/2013

Plán spolupráce a komunikace v procesu aktualizace - schválení v Komisi pro rozvoj a strategické plánování (KRSP)

18.2.2013

Analytická fáze - tvorba analýz externími dodavateli

5/2013

Veřejné setkání

28.5.2013

Názorový průzkum veřejného mínění

5-7/2013

Fórum pro podnikatele

14.5.2013

Fórum pro NNO

15.5.2013

Setkání s Parlamentem mladých

15.5.2013

Setkání s Radou starších

3.10.2013

Doporučení aktualizované vize, globálních cílů, strategických cílů v KRSP

15.7.2013

Společná zahajovací schůzka všech členů pracovních skupin

26.8.2013

Pracovní skupiny 1. jednání - specifické cíle

28.8.- 4.9.2013

Pracovní skupiny 2. jednání - opatření

9.9.-18.9.2013

Koordinační schůzka pracovních skupin - průřezová témata

23.9.2013

Pracovní skupiny 3. jednání - aktivity

24.9. – 3.10.2013

Představení návrhové části strategie společně všem členům pracovních skupin

13.11.2013

Představení návrhové části veřejnosti

14.11. a 20.11.2013

Představení návrhové části klíčovým aktérům

21.11.2013

Představení návrhové části městským společnostem

26.11.2012

Doporučení dokumentu pro hodnotitele SEA v KRSP

20.1.2014

Projednání dokumentu pro hodnocení SEA v RM

4.2.2014

Tvorba akčního plánu na rok 2015- RM,ZM (dopracování návrhu implementace a zahájení implementace strategie - nastavení indikátorů, monitoringu, hodnocení, matice opatření, propojení akčního plánu s rozpočtem města, ...)

4.2.2014 – 9/2014

SEA hodnocení vlivu koncepce na ŽP a veřejné zdraví

2/2014 - 8/2014

Schválení finálního dokumentu Aktualizované strategie rozvoje města 2014-2020

9/2014

Tisk brožury Strategie rozvoje města 2014 - 2020

11-12/2014

Nastavení cookies