obec Cetenov

obec Cetenov

Kód obce: 563943
Adresa úřadu: Hrubý Lesnov 44, 463 48 Všelibice

Nachází se v jižní části  ORP Liberec a leží jižně od města Osečná. Sousedí s obcemi Osečná, Všelibice, Hlavice a Ralsko. Skládá se z 2 katastrálních území a to Cetenov a Hrubý Lesnov o celkové výměře 605 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: https://www.cetenov.cz/
Příslušný stavební úřad: https://www.cdub.cz/urad/sekretariat-vedeni-mesta-a-odbory/odbor-stavebni-urad-a-zivotni-prostredi/

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

úplné znění po vydání změny č. 1. územního plánu, která nabyla účinnosti 5. 4. 2017.

Závazná část územního plánu

textová část územního plánu - závazná část (PDF)

grafická část:

výkres základního členění území - 1:5 000 (PDF)

hlavní výkres - 1:5 000 (PDF)

výkres koncepce veřejné infrastruktury - 1:5 000 (PDF)

výkres VPS, VPO a asanací - 1:5 000 (PDF)

 

odůvodnění územního plánu

textová část - odůvodnění (pdf)

grafická část:

koordinační výkres - 1:5 000 (PDF)

výkres širších vztahů - 1:100 000 (PDF)

výkres předpokládaných záborů ZPF - 1:5 000 (PDF)

Nastavení cookies