obec Světlá pod Ještědem

obec Světlá pod Ještědem

Kód obce: 564427
Adresa úřadu: Hodky 48, 46343 Světlá pod Ještědem

Nachází se v centrální části ORP Liberec. Obec se rozkládá na jižních svazích Ještědského pohoří. Z Liberce je dopravní napojení zajištěno po silnici III/2784. Obec sousedí s obcemi Kryštofovo Údolí, Liberec, Proseč pod Ještědem, Český Dub, Janův Důl, Osečná a Křižany. Skládá se ze 2 katastrálních území (Rozstání pod Ještědem a Světlá pod Ještědem) o  výměře 1320ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán. 

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.svetlapodjestedem.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.cdub.cz

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

_________________________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo obce Světlá pod Ještědem usnesením č. 4/2/2014 ze dne 1. 12. 2014 vydalo územní plán Světlá pod Ještědem, který nabyl účinnosti 17. 12. 2014.

Závazná část územního plánu

textová část:

závazná část [pdf]

grafická část:

1.výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres technické infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

 

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

6. výkres širších vztahů 1: 100 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území: 

 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [pdf]

 

 

textová část SEA - verze ke konceptu [pdf]

 

situace 1:10 000 - verze ke konceptu [pdf]
 
textová část SEA - doplnění k návrhu [pdf]
situace 1:15 000 - doplnění k návrhu [pdf]
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies