obec Janovice v Podještědí

obec Janovice v Podještědí

Kód obce: 561657
Adresa úřadu: Janovice v Podještědí, 463 53 Křižany

Nachází se v západní části ORP Liberec u města Jablonné v Podještědí. Sousedí s obcemi Rynoltice, Zdislava, Křižany, Dubnice, Jablonné v  Podještědí. Skládá se z 1 katastrálního území a to Janovice v Podještědí o celkové výměře 364,56 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: https://www.janovicevpodjestedi.eu
Příslušný stavební úřad: https://www.jablonnevp.cz/odbor%2Dstavebni%2Durad/os-1062/p1=5944

_______________________________________________________________________

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU  

PROJEDNÁVANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYDANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo obce Janovice v Podještědí dne 23. 9. 2010 vydalo územní plán Janovice v Podještědí, který dne 15. 10. 2010 nabyl účinnosti.

Platný územní plán

úplné znění po vydání změny č. 1 územního plánu, která nabyla účinnosti 24. 6. 2023.

Závazná část územního plánu

Textová část návrhu územního plánu (PDF)

Grafická část:

výkres základního členění území 1:5 000 (PDF)

hlavní výkres 1:5 000 (PDF)

výkres koncepce technické infrastruktury 1:5 000 (PDF)

výkres VPS, VPO a asanací 1:5 000 (PDF)

Odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění (PDF)

Grafická část:

koordinační výkres 1:5 000 (PDF)

výkres širších vztahů 1:100 000 (PDF)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu - 1:5 000 (PDF)

Nastavení cookies