obec Kryštofovo Údolí

obec Kryštofovo Údolí

Kód obce: 564176
Adresa úřadu: Kryštofovo Údolí č.p. 166. 460 02 Liberec 2

Nachází se ve střední části ORP Liberec u města Liberec. Sousedí s  obcemi Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava, Liberec, Světlá pod Ještědem, Křižany, Zdislava. Skládá se ze 2 katastrálních území a to Kryštofovo Údolí a Novina u Liberce o celkové výměře 1733 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.krystofovoudoli.eu/
Příslušný stavební úřad: http://www.chrastava.cz/

Zprávy o uplatňování územního plánu

Vydané změny územního plánu

úplné znění po vydání změny č. 1. územního plánu, která nabyla účinnosti 25. 11. 2023.

textová část [pdf]

opatření obecné povahy [pdf]

grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

opatření obecné povahy [pdf]

textová část [pdf]

grafická část:
5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Zastupitelstvo obce Kryštofovo Údolí dne 21. 2. 2018 usnesením č. 01/18 vydalo územní plán Kryštofovo Údolí, který 14. 3. 2018 nabyl účinnosti.

 

Nastavení cookies