obec Všelibice

obec Všelibice

Kód obce: 564532
Adresa úřadu: Všelibice 65, 463 48 Všelibice

Nachází se na jižním okraji ORP Liberec. Obec se rozkládá v  Podještědí. Dopravní napojení z Českého Dubu je po silnici III/2773. Obec sousedí s obcemi Český Dub, Kobyly, Chocnějovice, Hlavice a  Cetenov. Skládá se z 6 katastrálních území (Benešovice u Všelibic,  Březová u Všelibic, Malčice u Všelibic, Nesvačily u Všelibic, Přibyslavice a Všelibice) o  výměře 1846ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.vselibice.cz/
Příslušný stavební úřad: https://www.cdub.cz/urad/sekretariat-vedeni-mesta-a-odbory/odbor-stavebni-urad-a-zivotni-prostredi/

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo obce Všelibice dne 13. 7. 2013 usnesením č. 15/2013 vydalo územní plán Všelibice, který 29. 7. 2013 nabyl účinnosti.

Úplné znění územního plánu po změně č. 2 územního plánu, která nabyla účinnosti 22. 4. 2022.

Závazná část územního plánu

textová část:

závazná část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část:

Opatření obecné povahy - odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

______________________________________________________________________ 

Projednávané změny územního plánu

Vydané změny územního plánu

 

 

Nastavení cookies