Liberec

Liberec

znak obce
Kód obce: 563889
Adresa úřadu:
nám. Dr. E. Beneše 1,
460 59 Liberec 1

 

územní studie

projednávané změny územního plánu

vydané změny územního plánu

_______________________________________________________________________

Zastupitelstvo města Liberec na svém zasedání, které se konalo 24. 2. 2022, schválilo usnesením č. 72/2022 územní plán Liberec, který nabyl účinnosti 12. 3. 2022. 

Úplné znění územního plánu po změně č. Z1_B a Z1_C, která nabyla účinnosti 22. 6. 2023.

Opatření obecné povahy

1) Titulní list

2) Textová část – T1

3) Grafická část:

        1 Výkres základního členění území

        2a Hlavní výkres

        2b Výkres koncepce krajiny

         3 Výkres koncepce dopravní infrastruktury

        4a Výkres koncepce technické infrastruktury – energetika, spoje

        4b Výkres koncepce technické infrastruktury – vodní hospodářství

        5 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

schemata

A.1 Zastavěné území

B.1.1 Základní členění území

B.3.2 Registrované významné krajinné prvky

B.3.3 Ochrana přírody

C.1.1 Rozvojové oblasti

C.4.1 Městská a lokální centra

C.6.1 Rozvojové plochy

D.1.1 Základní silniční síť dle zátěže

D.1.2 Základní silniční síť dle ČSN 736110

D.1.3 Základní silniční síť dle zákona č. 13/97 Sb.

D.1.4 Letecká doprava

D.1.5 Veřejná doprava

D.1.6 cyklistická doprava

D.1.7 Vzorové příčné řezy

D.2.1 Zásobování pitnou vodou

D.2.2 Kanalizační síť

D.2.3 Zásobování elektrickou energií

D.2.4 Zásobování plynem

D.2.5 Zásobování teplem

D.4.1 Veřejná prostranství

E.2.1 Územní systém ekologické stability

E.3.1 Rekreační oblasti a zelené pásy

E.5.1 Vodní plochy a toky, protipovodňová opatření

F.4.1 Výška staveb

F.4.2 Intenzita využití pozemků v plochách

F.4.3 Výšková hladina / koeficient zastavění

F.4.4 Charakter zástavby

J.1 Územní rezervy

M.1 Prověření územními studiemi a regulačními plány

4) Textová část Odůvodnění – T2

5) Grafická část Odůvodnění:

       6 Koordinační výkres

       7 Výkres širších vztahů

       8 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

6) Textová část Odůvodnění rozvojových ploch – T3

7) Poučení a seznam příloh

8) Přílohy k jednotlivým kapitolám:

       Příloha č. 1: J.2 Dohody ke konceptu územního plánu (2011)

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci konceptu (2011):

       Příloha č. 2: L.1.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 3: L.1.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 4: L.1.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 5: L.1.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 6: L.1.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 7: L.1.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 8: L.1.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 9: L.1.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 10: L.1.9 Karlinky

       Příloha č. 11: L.1.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 12: L.1.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 13: L.1.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 14: L.1.13 Liberec

       Příloha č. 15: L.1.14 Machnín

       Příloha č. 16: L.1.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 17: L.1.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 18: L.1.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 19: L.1.18 Pilínkov

       Příloha č. 20: L.1.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 21: L.1.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 22: L.1.21 Rudolfov

       Příloha č. 23: L.1.22 Ruprechtice

       Příloha č. 24: L.1.23 Růžodol I

       Příloha č. 25: L.1.24 Staré Pavlovice

       Příloha č. 26: L.1.25 Starý Harcov

       Příloha č. 27: L.1.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 28: L.1.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 29: L.1.28 Vratislavice nad Nisou – I. část

       Příloha č. 30: L.1.28 Vratislavice nad Nisou – II. část

       Příloha č. 31: L.1.29 Zástupce veřejnosti

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci veřejného projednání návrhu (2013):

       Příloha č. 32: L.2.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 33: L.2.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 34: L.2.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 35: L.2.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 36: L.2.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 37: L.2.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 38: L.2.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 39: L.2.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 40: L.2.9 Karlinky

       Příloha č. 41: L.2.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 42: L.2.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 43: L.2.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 44: L.2.13 Liberec

       Příloha č. 45: L.2.14 Machnín

       Příloha č. 46: L.2.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 47: L.2.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 48: L.2.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 49: L.2.18 Pilínkov

       Příloha č. 50: L.2.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 51: L.2.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 52: L.2.21 Rudolfov

       Příloha č. 53: L.2.22 Ruprechtice

       Příloha č. 54: L.2.23 Růžodol I

       Příloha č. 55: L.2.24 Staré Pavlovice                     

       Příloha č. 56: L.2.25 Starý Harcov

       Příloha č. 57: L.2.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 58: L.2.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 59: L.2.28 Vratislavice nad Nisou

       Příloha č. 60: L.2.29 Zástupce veřejnosti

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci veřejného projednání nového návrhu (2018):

       Příloha č. 61: L.3.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 62: L.3.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 63: L.3.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 64: L.3.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 65: L.3.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 66: L.3.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 67: L.3.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 68: L.3.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 69: L.3.9 Karlinky

       Příloha č. 70: L.3.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 71: L.3.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 72: L.3.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 73: L.3.13 Liberec

       Příloha č. 74: L.3.14 Machnín

       Příloha č. 75: L.3.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 76: L.3.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 77: L.3.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 78: L.3.18 Pilínkov

       Příloha č. 79: L.3.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 80: L.3.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 81: L.3.21 Rudolfov

       Příloha č. 82: L.3.22 Ruprechtice

       Příloha č. 83: L.3.23 Růžodol I

       Příloha č. 84: L.3.24 Staré Pavlovice                     

       Příloha č. 85: L.3.25 Starý Harcov

       Příloha č. 86: L.3.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 87: L.3.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 88: L.3.28 Vratislavice nad Nisou

       Příloha č. 89: L.3.29 Zástupce veřejnosti

Návrh rozhodnutí o námitkách upltněných v rámci opakovaného veřejného projednání nového návrhu (2021):

       Příloha č. 90: L.4.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 91: L.4.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 92: L.4.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 93: L.4.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 94: L.4.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 95: L.4.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 96: L.4.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 97: L.4.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 98: L.4.9 Karlinky

       Příloha č. 99: L.4.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 100: L.4.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 101: L.4.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 102: L.4.13 Liberec

       Příloha č. 103: L.4.14 Machnín

       Příloha č. 104: L.4.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 105: L.4.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 106: L.4.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 107: L.4.18 Pilínkov

       Příloha č. 108: L.4.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 109: L.4.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 110: L.4.21 Rudolfov

       Příloha č. 111: L.4.22 Ruprechtice

       Příloha č. 112: L.4.23 Růžodol I

       Příloha č. 113: L.4.24 Staré Pavlovice                   

       Příloha č. 114: L.4.25 Starý Harcov

       Příloha č. 115: L.4.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 116: L.4.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 117: L.4.28 Vratislavice nad Nisou

       Příloha č. 118: L.4.29 Zástupce veřejnosti

Příloha č. 119: L.5 Námitky uplatněné zcela mimo termín

Vypořádání připomínek upltněných vrámci konceptu (2011):

Příloha č. 120: M.1 Koncept

Vypořádání připomínek upltněných vrámci veřejného projednání (2013):

       Příloha č. 121: M.2 Návrh pro veřejné projednání

Vypořádání připomínek upltněných vrámci nového návrhu pro společné jední (2016):

       Příloha č. 122: M.3.1 Dolní Hanychov

       Příloha č. 123: M.3.2 Doubí u Liberce

       Příloha č. 124: M.3.3 Františkov u Liberce

       Příloha č. 125: M.3.4 Hluboká u Liberce

       Příloha č. 126: M.3.5 Horní Hanychov

       Příloha č. 127: M.3.6 Horní Růžodol

       Příloha č. 128: M.3.7 Horní Suchá u Liberce

       Příloha č. 129: M.3.8 Janův Důl u Liberce

       Příloha č. 130: M.3.9 Karlinky

       Příloha č. 131: M.3.10 Kateřinky u Liberce

       Příloha č. 132: M.3.11 Krásná Studánka

       Příloha č. 133: M.3.12 Kunratice u Liberce

       Příloha č. 134: M.3.13 Liberec

       Příloha č. 135: M.3.14 Machnín

       Příloha č. 136: M.3.15 Nové Pavlovice

       Příloha č. 137: M.3.16 Obecné celoměstské

       Příloha č. 138: M.3.17 Ostašov u Liberce

       Příloha č. 139: M.3.18 Pilínkov

       Příloha č. 140: M.3.19 Radčice u Krásné Studánky

       Příloha č. 141: M.3.20 Rochlice u Liberce

       Příloha č. 142: M.3.21 Rudolfov

       Příloha č. 143: M.3.22 Ruprechtice

       Příloha č. 144: M.3.23 Růžodol I

       Příloha č. 145: M.3.24 Staré Pavlovice

       Příloha č. 146: M.3.25 Starý Harcov

       Příloha č. 147: M.3.26 Stráž nad Nisou

       Příloha č. 148: M.3.27 Vesec u Liberce

       Příloha č. 149: M.3.28 Vratislavice nad Nisou

Vypořádání připomínek upltněných vrámci nového návrhu pro veřejné projednání:

       Příloha č. 150: M.4 Nový návrh pro veřejné projednání

Vypořádání připomínek upltněných vrámci opakovaného veřejného projednání nového návrhu:

       Příloha č. 151: M.5 Nový návrh pro opakované veřejné projednání

Příloha č. 152: G Stanovisko krajského úřadu podle § 50 odst. 5

 

 

Aktuální informace

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

 

Nastavení cookies