obec Dlouhý Most

obec Dlouhý Most

Kód obce: 530468
Adresa úřadu: Dlouhý Most č.p. 193, 463 12 Liberec 25

Nachází se v jihovýchodní části ORP Liberec a leží jižně od města Liberec. Sousedí s obcemi Liberec, Jeřmanice, Hodkovice nad Mohelkou a  Šimonovice. Skládá se ze 2 katastrálních území a to Dlouhý Most a  Javorník u Dlouhého Mostu o celkové výměře 444 ha. Obec má platný územní plán a pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.dlouhy-most.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.liberec.cz/

zprávy o uplatňování územního plánu

projednávané změny územního plánu

vydané změny územního plánu

územní studie

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo obce Dlouhý Most dne 16. 3. 2015 usnesením č. 3/2015 bod 1 vydalo územní plán Dlouhý Most, který 2. 4. 2015 nabyl účinnosti.

Závazná část územního plánu

Úplné znění územního plánu po změně č. 2 územního plánu, která nabyla účinnosti 30. 6. 2022.

textová část:
závazná část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část:
Opatření obecné povahy - odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

 

Nastavení cookies