obec Hlavice

obec Hlavice

Kód obce: 564052
Adresa úřadu: Hlavice 48, 463 48 Všelibice

Nachází se v jihozápadní části ORP Liberec a leží jihozápadně od   města Český Dub. Sousedí s obcemi Cetenov, Všelibice a Ralsko. Skládá se ze 2 katastrálních území a to Hlavice a Vápno o celkové výměře 827 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Odkaz na stránky obce: http://www.obechlavice.cz/
Příslušný stavební úřad: https://www.cdub.cz/urad/sekretariat-vedeni-mesta-a-odbory/odbor-stavebni-urad-a-zivotni-prostredi/

 

zprávy o uplatňování územního plánu

projednávané změny územního plánu

vydané změny územního plánu

_______________________________________________________________________

Platný územní plán Hlavice

Úplné znění územního plánu po vydání změny č. 3, která nabyla účinnosti dne 14. 3. 2023.

Závazná část 

textová část [pdf]
grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]

2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]

4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]

7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

 

Nastavení cookies