obec Proseč pod Ještědem

obec Proseč pod Ještědem

Kód obce: 544345
Adresa úřadu: Proseč pod Ještědem č.p. 89, 463 43 Proseč pod Ještědem

Nachází se v centrální části ORP Liberec. Jedná se o obec rozkládající se na jižních svazích Ještědského pohoří. Od Liberce je přístup po silnici III/2789. Obec Proseč pod Ještědem sousedí s obcemi Liberec, Šimonovice, Bílá, Český Dub a Světlá pod Ještědem. Skládá se ze 2 katastrálních území (Javorník u Českého Dubu a Proseč pod Ještědem) o  výměře 830ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.ppj.cz/
Příslušný stavební úřad: https://www.cdub.cz/urad/sekretariat-vedeni-mesta-a-odbory/odbor-stavebni-urad-a-zivotni-prostredi/

 

zprávy o uplatňování územního plánu

projednávané změny územního plánu

vydané změny územního plánu

územní studie
_______________________________________________________________________

Platný územní plán

úplné znění po vydání změny č. 1. územního plánu, která nabyla účinnosti 21. 8. 2017.

Zastupitelstvo obce Proseč pod Ještědem vydalo dne 22. 4. 2009 usnesením č. 209/2009  územní plán Proseč pod Ještědem, který dne 8. 5. 2009 nabyl účinnosti.

Závazná část územního plánu

1. Textová část

závazná část

2. Grafická část

1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ

2 HLAVNÍ VÝKRES

3 VÝKRES KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

4 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSP. STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

 

Odůvodnění územního plánu

1. Textová část

Kapitoly a) - k)

2. Grafická část

5 KOORDINAČNÍ VÝKRES

6 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

7 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU

Nastavení cookies