obec Mníšek

obec Mníšek

Kód obce: 564231
Adresa úřadu: Oldřichovská 185, Mníšek, 463 31 Chrastava

Nachází se v severní části ORP Liberec u města Liberec. Sousedí s  obcemi Oldřichov v Hájích, Hejnice, Bedřichov, Liberec, Nová Ves, Frýdlant. Skládá se ze 2 katastrálních území a to Fojtka a Mníšek u  Liberce o celkové výměře 2544,07 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je obecní úřad Mníšek. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.obec-mnisek.cz/
Příslušný stavební úřad: https://www.chrastava.eu/radnice/odbory-meu/odbor-vystavby-a-uzemni-spravy/

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYDANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

REGULAČNÍ PLÁN

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo obce Mníšek dne 27. 8. 2014 usnesením č. 85/08/14 vydalo územní plán Mníšek, který nabyl účinnosti dne 12. 9. 2014 .

opatření obecné povahy [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 27. 8. 2014)

Dne 14. 2. 2024 nabyla účinnosti změna č. 3 ÚP Mníšek včetně úplného znění.

úplné znění územního plánu po změně č. 3

závazná část územního plánu

textová část:
závazná část [pdf] (ve znění úplného znění k 14. 2. 2024)

grafická část:

Územní plán obce - grafické zobrazení (odkaz na Marushku).

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění k 14. 2. 2024)
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění k 14. 2. 2024)
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění k 14. 2. 2024)
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění k 14. 2. 2024)

odůvodnění územního plánu

textová část:
odůvodnění [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 27. 8. 2014)

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf] (ve znění úplného znění k 14. 2. 2024)
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 27. 8. 2014)
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 27. 8. 2014)

schemata:

charakter zástavby [pdf] (ve znění úplného znění k 14. 2. 2024)

základní komunikační kostry [pdf] (ve znění úplného znění k 14. 2. 2024)

vymezení jednotek krajinného členění [pdf] (ve znění úplného znění k 14. 2. 2024)

území CHKO Jizerské hory s dohodnutými podmínkami ochrany krajinného rázu [pdf]

příloha:

Základní principy řešení tradičních staveb v CHKO JH [pdf] (ve znění územního plánu vydaného 27. 8. 2014)

 

Nastavení cookies