obec Mníšek

obec Mníšek

Kód obce: 564231
Adresa úřadu: Oldřichovská 185, Mníšek, 463 31 Chrastava

Nachází se v severní části ORP Liberec u města Liberec. Sousedí s  obcemi Oldřichov v Hájích, Hejnice, Bedřichov, Liberec, Nová Ves, Frýdlant. Skládá se ze 2 katastrálních území a to Fojtka a Mníšek u  Liberce o celkové výměře 2544,07 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je obecní úřad Mníšek. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.obec-mnisek.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.chrastava.cz/

ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYDANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo obce Mníšek dne 27. 8. 2014 usnesením č. 85/08/14 vydalo územní plán Mníšek, který nabyl účinnosti dne 12. 9. 2014 .

opatření obecné povahy [pdf]

Dne 2. 2. 2022 nabyla účinnosti změna č. 1 ÚP Mníšek včetně úplného znění.

úplné znění územního plánu po změně č. 1

závazná část územního plánu

textová část:
závazná část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

odůvodnění územního plánu

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

schemata:

charakter zástavby [pdf]

základní komunikační kostry [pdf]

vymezení jednotek krajinného členění [pdf]

území CHKO Jizerské hory s dohodnutými podmínkami ochrany krajinného rázu [pdf]

příloha:

Základní principy řešení tradičních staveb v CHKO JH [pdf]

 

Nastavení cookies