obec Křižany

obec Křižany

Kód obce: 564184
Adresa úřadu: Křižany 340, 463 53 Křižany

Nacházejí se ve středozápadní části ORP Liberec západně od města Liberec. Sousedí s obcemi Zdislava, Kryštofovo Údolí, Světlá pod Ještědem, Osečná, Hamr na Jezeře, Dubnice, Janovice v Podještědí. Skládají se ze 2 katastrálních území a to Křižany a Žibřidice o celkové výměře 2856,56 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://obeckrizany.cz/
Příslušný stavební úřad: http://www.osecna.info/Urad/StavebniUrad.aspx

ÚZEMNÍ STUDIE

Zastupitelstvo obce Křižany na svém zasedání, které se konalo 15. 3. 2022, vydalo opatřením obacné povahy územní plán. Účinným se stal od 31. 3. 2022.

Opatření obecné povahy - výroková část (pdf)

Opatření obecné povahy - odůvodnění (pdf)

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

schémata

schéma základní komunikační kostry (pdf)

schémata vymezení krajinného členění a významných krajinných dominant (pdf)

schéma prvků nelesní zeleně (pdf)

schéma typologie krajiny (pdf)

 

Nastavení cookies