Město Chrastava

Kód obce: 564117 Adresa úřadu: Náměstí 1. Máje 1, 46331 Chrastava Územní plán obce - grafické zobrazení (odkaz na Marushku).


Nachází se v severní části ORP Liberec při hranici s Polskem. Sousedí s obcemi Heřmanice, Frýdlant, Nová Ves, Liberec, Kryštofovo Údolí, Bílý Kostel nad Nisou a Hrádek nad Nisou. Skládá se ze 7 katastrálních území a to Andělská hora u Chrastavy, Chrastava I, Chrastava II, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Dolní Vítkov a Horní Vítkov o celkové výměře 2746,21 ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je městský úřad v Chrastavě. Město má platný územní plán.
Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: www.chrastava.eu
Příslušný stavební úřad: www.chrastava.eu

_________________________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo města Chrastava usnesením č. 2014/05/VII ze dne 6. 10. 2014 vydalo úpravu územního plánu města Chrastava dle § 188 odst. 1 stavebního zákona včetně změny č. XI územního plánu města Chrastava, které nabyly účinnosti 18. 11. 2014.

úplné znění územního plánu po změně č. 2, které nabylo účinnosti dne 12. 5. 2023.

Závazná část územního plánu

textová část:

závazná část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

6. výkres širších vztahů 1: 100 000 [pdf]

7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Nastavení cookies