obec Oldřichov v Hájích

obec Oldřichov v Hájích

Kód obce: 564281
Adresa úřadu: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava

Nachází se v severovýchodní části ORP Liberec severně od Liberce. Hlavní část obce se rozkládá podél silnice III/2904. Sousedí s obcemi Frýdlant, Raspenava, Hejnice a Mníšek. Skládá se z katastrálního území Oldřichov v Hájích. Celková výměra je 1624ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je obecní úřad Oldřichov v Hájích. Obec má platný územní plán.

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: www.oldrichov.cz
Příslušný stavební úřad: https://www.chrastava.eu/radnice/odbory-meu/odbor-vystavby-a-uzemni-spravy/

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

PROJEDNÁVANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo obce Oldřichov v Hájích dne 6. 10. 2014 usnesením č. 5/32/2014 vydalo územní plán Oldřichov v Hájích, který nabyl účinnosti dne 22. 10. 2014 .

opatření obecné povahy [pdf]

Závazná část územního plánu

 

textová část:
závazná část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

 

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Příloha Základní principy řešení tradičních staveb v CHKO JH [pdf]

 

 

 

Nastavení cookies