Vydané změny územního plánu

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstva obce Dlouhý Most na svém zasedání konaném dne 29. 3. 2021 usnesením č. 3/2021 vydalo opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č. 1 územního plánu Dlouhý Most.

Opatření obecné povahy

výroková část [pdf]

odůvodnění [pdf]

Návrhová část změny územního plánu

textová část:
závazná část změny územního plánu [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

textová část:
odůvodnění změny územního plánu [pdf]

text s vyznačením změn [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Nastavení cookies