Nový územní plán

Nový územní plán

návrh zadání územního plánu Šimonovice

Příloha:

přehledová mapa se zákresem všech žádostí a podnětů

(v této příloze jsou zakresleny pouze záměry, které byly schváleny na zastupitelstvu obce, které se konalo 15. 10. 2012)
Poučení:

V termínu od 10. 12. 2012 do 9. 1. 2013 může každý uplatnit své připomínky k návrhu zadání. Posledním dnem podání je středa 9. ledna 2013. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.