územní studie C39

Územní studie má za úkol komplexně prověřit vymezené území z hlediska řešení dopravní a technické infrastruktury, z hlediska zeleně a veřejných prostranství. Také upřesňuje funkční využití pozemků a jejich parcelaci. Stanovuje základní regulační podmínky pro umisťování staveb (uliční čáry, regulační čáry), etapizaci výstavby, základní požadavky na tvar a vzhled staveb. 

textová část (pdf)

hlavní výkres 1 : 300 (pdf)

výkres dopravy 1 : 200 (pdf)

koordinační situace 1: 300 (pdf)

výkres ploch využití 1 : 200 (pdf)

Využití územní studie bylo schváleno dne 1. 2. 2012. Aktuálnost územní studie byla ověřena dne 31. 1. 2020.

Nastavení cookies