změny územního plánu

Změna územního plánu pro veřejné projednání

Závazná část změny územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
1a. výkres základního člení území A 1: 5 000 [pdf]

1b. výkres základního člení území B 1: 5 000 [pdf]

2a. hlavní výkres A 1: 5 000 [pdf] 

2b. hlavní výkres B 1: 5 000 [pdf] 

3a. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací A 1: 5 000 [pdf] 

3b. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací B 1: 5 000 [pdf] 

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
4a. koordinační výkres A 1: 5 000 [pdf]

4b. koordinační výkres B 1: 5 000 [pdf]

5. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
6a. výkres předpokládaných záborů půdního fondu A 1: 5 000 [pdf]

6b. výkres předpokládaných záborů půdního fondu B 1: 5000

Veřejné projednání návrhu 1. změny územního plánu Bílá se koná v pondělí 11. 6. 2018 od 16. hodin v sále kulturního domu č. p. 9 Bílá. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. 

Podání musí být učiněno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Nastavení cookies