změna č. 1 územního plánu

Nový návrh změny č. 1 územního plánu pro společné jednání

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

změnový text (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky oznamující projednání návrhu územního plánu. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška je v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., doručena patnáctým dnem ode dne vyvěšení. Veřejná vyhláška je vyvěšena od 28. 11. 2019 a bude sejmuta 13. 1. 2020.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Připomínky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Změna územního plánu pro veřejné projednání

Závazná část změny územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
1a. výkres základního člení území A 1: 5 000 [pdf]

1b. výkres základního člení území B 1: 5 000 [pdf]

2a. hlavní výkres A 1: 5 000 [pdf] 

2b. hlavní výkres B 1: 5 000 [pdf] 

3a. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací A 1: 5 000 [pdf] 

3b. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací B 1: 5 000 [pdf] 

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
4a. koordinační výkres A 1: 5 000 [pdf]

4b. koordinační výkres B 1: 5 000 [pdf]

5. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
6a. výkres předpokládaných záborů půdního fondu A 1: 5 000 [pdf]

6b. výkres předpokládaných záborů půdního fondu B 1: 5000

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Bílá se koná v pondělí 11. 6. 2018 od 16. hodin v sále kulturního domu č. p. 9 Bílá. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. 

Podání musí být učiněno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.