změna č. 1 územního plánu

Nový návrh změny č. 1 územního plánu pro veřejné projednání

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

změnový text (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

Veřejné projednání nového návrhu změny č. 1 územního plánu Bílá se koná v pondělí 14. 12. 2020 od 16 hodin v sále kulturního domu č. p. 9 Bílá. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. 

Podání musí být učiněno písemně, pouze k pořizovateli a ve stanovené lhůtě nejpozději do 7 dnů od veřejného projednání. Může být učiněno poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Námitky a připomínky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

Vzhledem vyhlášenému nouzovému stavu, který vyhlásila vláda ČR, se veřejné projednání změny ÚP uskuteční ve zpřísněných hygienických podmínkách. Nad rámec zákona bude možné veřejné projednání sledovat na webovém odkazu  https://vconf.liberec.cz/vp. Před kliknutím na webový odkaz prosíme o vypnutí mikrofonu. Budete-li mít zájem vstoupit do diskuze, tak zmáčkněte tlačítko "přihlásit se do diskuze". Vstoupit do diskuze budete moci až v okamžiku, kdy vás k tomu vyzve pořizovatel. Na tento okamžik si zapněte mikrofon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Nový návrh změny č. 1 územního plánu pro společné jednání

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce dopravní a technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

 

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

změnový text (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1: 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky oznamující projednání návrhu územního plánu. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška je v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., doručena patnáctým dnem ode dne vyvěšení. Veřejná vyhláška je vyvěšena od 28. 11. 2019 a bude sejmuta 13. 1. 2020.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Připomínky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Změna územního plánu pro veřejné projednání

Závazná část změny územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
1a. výkres základního člení území A 1: 5 000 [pdf]

1b. výkres základního člení území B 1: 5 000 [pdf]

2a. hlavní výkres A 1: 5 000 [pdf] 

2b. hlavní výkres B 1: 5 000 [pdf] 

3a. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací A 1: 5 000 [pdf] 

3b. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací B 1: 5 000 [pdf] 

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
4a. koordinační výkres A 1: 5 000 [pdf]

4b. koordinační výkres B 1: 5 000 [pdf]

5. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
6a. výkres předpokládaných záborů půdního fondu A 1: 5 000 [pdf]

6b. výkres předpokládaných záborů půdního fondu B 1: 5000

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Bílá se koná v pondělí 11. 6. 2018 od 16. hodin v sále kulturního domu č. p. 9 Bílá. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. 

Podání musí být učiněno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.