1. změna ÚP

Zastupitelstvo obce Cetenov dne 15. 3. 2017 usnesením č. 1/2017 vydalo 1. změnu územního plánu Cetenov, která bude účinná 15 dne ode dne vyvěšení oznámení na úřední desce obce.

textová část:

závazná část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

 

textová část:
odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Nastavení cookies