1.změna územního plánu

Zastupitelstvo obce Jeřmanice dne 8. 11. 2017 vydalo usnesením č. 6/2017 1. změnu územního plánu, která nabyla účinnosti dne 25. 11. 2017.

Závazná část změny územního plánu

textová část:
opatření obecné povahy [pdf]

výroková část 1. změny [pdf]

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území [pdf]

grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

textová část:

 

opatření obecné povahy [pdf]

odůvodnění 1. změny [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1: 5 000 [pdf]

 

 

 

 

Nastavení cookies