nový územní plán

nový návrh územního plánu pro společné jednání včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1 : 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1 : 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf)

vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - tabulkové hodnocení (xls)

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky oznamující projednání návrhu územního plánu. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška je v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., doručena patnáctým dnem ode dne vyvěšení. Veřejná vyhláška je vyvěšena od 25. 5. 2022 a bude sejmuta 11. 7. 2022.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Připomínky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nastavení cookies