změna č.1 územního plánu

Vydaná změna územního plánu 

textová část:

opatření obecné povahy [pdf]

závazná část [pdf]


grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

 

textová část:

opatření obecné povahy [pdf]

 

odůvodnění [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

Zastupitelstvo obce Chotyně na svém zasedání, které se konalo dne 28. 6. 2016, usnesením č. 2/VI/2016 vydalo 1. změnu územního plánu Chotyně.

Nastavení cookies