2. změna územního plánu

Zastupitelstvo obce Rynoltice dne 26. 4. 2017 usnesením č. 2/2017 vydalo 2. změnu územního plánu obce Rynoltice, která nabyla účinnosti 18. 5. 2017.

 

textová část:

Opatření obecné povahy [pdf]

dokumentace 2. změny [pdf]

grafická část:

1. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
2. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění změny územního plánu

 

textová část:

Opatření obecné povahy [pdf]

dokumentace 2. změny [pdf]

grafická část:

3. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
4. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
5. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Nastavení cookies