nový územní plán

 

návrh územního plánu Rynoltice pro opakované veřejné projednání včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Rynoltice na udržitelný rozvoj území

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1:50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

schémata

schéma veřejné správy

schéma typologie krajiny

schéma vymezení krajinného členění a významných krajinných dominant

schéma prvků nelesní zeleně

schéma základní komunikační

vyhodnocení vlivů územního plánu Rynoltice na udržitelný rozvoj území

vyhodnocení vlivů územního plánu Rynoltice na udržitelný rozvoj území (pdf)

vyhodnocení vlivů územního plánu Rynoltice na životní prostředí (pdf)

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu včetně vyhodnocení vlivů se koná v pondělí 19. 8. 2024 od 17:00 v budově hasičské zbrojnice č. p. 168, Rynoltice. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení k částem, které byly od veřejného projednání měněny (rozsahu úprav je popsán v kapitole A. 3 „Vyhodnocení splnění požadavků pro úpravu návrhu ÚP po veřejném projednání“ textové části odůvodnění návrhu územního plánu Rynoltice) a oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky rovněž pouze k měněným částem. Posledním dnem pro podání je pondělí 26. 8. 2024. 

Připomínky a námitky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

návrh územního plánu Rynoltice pro veřejné projednání včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Rynoltice na udržitelný rozvoj území

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1:50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

schémata

schéma veřejné správy

schéma typologie krajiny

schéma vymezení krajinného členění a významných krajinných dominant

schéma prvků nelesní zeleně

schéma základní komunikační

vyhodnocení vlivů územního plánu Rynoltice na udržitelný rozvoj území

vyhodnocení vlivů územního plánu Rynoltice na udržitelný rozvoj území (pdf)

vyhodnocení vlivů územního plánu Rynoltice na životní prostředí (pdf)

 

Veřejné projednání návrhu územního plánu včetně vyhodnocení vlivů se koná ve středu 23. 11. 2022 od 16:00 v budově hasičské zbrojnice č. p. 168, Rynoltice. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je středa 30. 11. 2022. 

Připomínky a námitky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

návrh územního plánu Rynoltice pro společné jednání včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Rynoltice na udržitelný rozvoj území

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1: 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1: 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1:50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

schémata

schéma veřejné správy

schéma typologie krajiny

schéma vymezení krajinného členění a významných krajinných dominant

schéma prvků nelesní zeleně

schéma základní komunikační

vyhodnocení vlivů územního plánu Rynoltice na udržitelný rozvoj území

vyhodnocení vlivů územního plánu Rynoltice na udržitelný rozvoj území (pdf)

vyhodnocení vlivů územního plánu Rynoltice na životní prostředí (pdf)

 

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky oznamující projednání návrhu územního plánu. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška je v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., doručena patnáctým dnem ode dne vyvěšení. Veřejná vyhláška je vyvěšena od 25. 5. 2021 a bude sejmuta 13. 8. 2021. Možnost připomínkovat územní plán byla prodloužena do 13. 8. 2021!

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Připomínky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh zadání územního plánu Rynoltice

Návrh zadání je textový dokument, ve kterém se definují požadavky pro projektanta územního plánu, které má řešit při tvorbě návrhu územního plánu.

Každý může uplatnit své připomínky k návrhu zadání v termínu od čtvrtka 13. 12. 2018 do pondělí 14. 1. 2018. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

návrh zadání územního plánu Rynoltice [pdf]

___________________________________________________________________________________________________________________

Ukončená fáze. 

Obec Rynoltice se na základě usnesení zastupitelstva obce č. 5/2017 ze dne 13. 12. 2017 rozhodla pořídit nový územní plán. Pořizovatelem byl schválen Magistrát města Liberce.

V souvislosti s pořizováním nového územního plánu byli občané obce a vlastníci nemovitostí v obci vyzváni k podávání žádostí do nového územního plánu v termínu do 30. 6. 2018. Žádosti do nového územního plánu je nutné podat na předepsaném formuláři, který je níže. Žádosti podávejte pouze na obec Rynoltice. Magistrát města Liberce tyto žádosti nepřijímá. V žádosti je nutné vyplnit všechny její náležitosti. V případě nevyplnění všech bodů, budou žadatelé vyzvání k jejich doplnění. Nedoplnění žádosti bude automaticky znamenat její zamítnutí. 

 

Nastavení cookies